Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7:s remissvar på Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)

Nedan framgår AP7:s remissvar på betänkande av utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension, Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44).

AP7:s remissvar:  Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)

Sjunde AP-fonden välkomnar att staten vidtar åtgärder för att säkerställa en fungerande konkurrens och ett gott konsumentskydd på statens fondtorg för premiepensionssparande. Övergången till ett upphandlat fondtorg och införandet av en tydlig och väl genomarbetad valarkitektur innebär att premiepensionssystemet i högre grad än idag utformas utifrån pensionsspararnas behov, vilket AP7 anser är en grundläggande förutsättning för att premiepensionssystemet ska bli långsiktigt framgångsrikt. AP7 tillstyrker huvuddelen av de förslag som lämnas av utredningen. AP7 anser i remissvaret att delar av utredningens förslag behöver kompletteras eller modifieras. Utöver det framför AP7 i remissvaret ett antal ytterligare synpunkter.

AP7 anser att utredningens förslag, med omhändertagande av omnämnda synpunkter, kommer leda till ett bättre pensionssystem. Förslagen kan, enligt AP7, förväntas leda till betydande kvalitets- och effektivitetsvinster och ett stärkt förtroende för det allmänna pensionssystemet. AP7 anser vidare att nyttan av dessa förslag, tydligt kan antas överstiga kostnaden för förslagens genomförande.