Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

#2 Faktorriskpremier – möjlighet till effektiv riskspridning

3 perspektiv på risk, avkastning och pension >>>

Till vår årsredovisning bad vi tre forskare att skriva varsin gästkrönika med varsitt perspektiv på risk, avkastning och pension.

Andrew Ang, professor och chef för faktorbaserade strategier på BlackRock, ser ett ökat intresse för faktorriskpremier på grund av möjligheten att kostnadseffektivt sprida riskerna inom samma tillgångsslag.

Andrew Ang är chef för faktorbaserade strategier på kapitalförvaltaren BlackRock. Han är tidigare Professor of Business vid Columbia Business School samt författare av boken ”Asset Management: A Systematic Approach to Factor Investing”. Med den bakgrunden förklarar han vad faktorinvesteringar är och vilka möjligheter det ger för kapitalförvaltare att sprida sina risker.

Vad är faktorinvestering? Faktorer utgör grunden i investeringsportföljer – de breda, ihållande egenskaper som driver avkastningen för aktier, obligationer och andra tillgångar.

Det finns ekonomisk teori och intuition som förklarar varför exponering mot faktorer har skapat överavkastning på lång sikt. I allmänhet kan man säga att faktorer representerar en premie för att ta en viss risk, återspeglar ineffektiviteter på marknaderna eller drar fördel av placerares beteendemönster.

Faktorinvestering innebär att avsiktligt inrikta portföljen på dessa historiska drivkrafter till överavkastning för att uppnå långsiktiga investeringsmål. Diagrammet nedan visualiserar stilistiskt den långsiktiga värdeutvecklingen för fem aktiestilfaktorer.

Vilka faktorer finns det? Det finns två huvudsakliga typer av breda och ihållande faktorer – makroekonomiska och stil.

Makrofaktorer fångar upp systematiska risker som är vanligt förekommande i ett brett antal tillgångsklasser. Vi erhåller en premie på lång sikt för att vi bär risken för ett negativt utfall av makrofaktorer, som till exempel inbromsad ekonomisk tillväxt eller stigande inflation.

Inom tillgångsklasser observerar vi stilfaktorer. Det vill säga, intuitiva investeringsperspektiv som ofta är kopplade till aktiv förvaltning, som ger konsekvent avkastning under långa tidsperioder. Värdeaktier, de som har lågt pris i förhållande till fundamenta, har historiskt sett genererat högre avkastning än marknaden i allmänhet. Bland de vanligaste stilfaktorerna inom aktier finner vi värde och momentum, dessa förekommer också inom räntepapper, råvaror, valutor och till och med inom onoterade marknader. Andra stilfaktorer omfattar kvalitet, låg volatilitet och storlek. I tabellen nedan ges en översikt av stilpremier och varför vi anser att dessa ger en hållbar avkastning.

Hur riktar man in sig på stilfaktorer ur ett aktieperspektiv? Att rikta in sig på en faktorpremie i en aktieportfölj sker genom att fokusera på företag med egenskaper som har belönats över tiden. Värdestrategier, till exempel, fokuserar på aktier som är lågt prissatta. Momentum-strategier identifierar och följer resultattrender, medan kvalitetsaktier är de som genererar starkt kassaflöde och har en sund balansräkning.

Hur används faktorer som verktyg för diversifiering? Eftersom varje faktor fångar upp ett specifikt marknadsfenomen, uppvisar deras avkastning en låg korrelation med såväl marknaden i allmänhet som med varandra. Detta gör att investering i faktorer kan öka diversifieringen och skapa effektivare portföljer.

Olika faktorer tenderar att överavkasta vid olika tidpunkter under en börscykel. Genom att kombinera flera olika faktorer i en portfölj uppnås ytterligare diversifiering, vilket kan förbättra den långsiktiga avkastningen.

Finns det andra fördelar med faktorinvestering? En faktorbaserad syn på portföljsammansättningen ger placerare en ökad överskådlighet och möjlighet att ta bättre investeringsbeslut. Genom bättre förståelse för risker och drivkrafterna bakom avkastningen i portföljen kan placerare dra fördel av hela utbudet av faktorer som finns tillgängligt och uppnå en bättre strategisk balans mellan faktorerna, eller till och med förvalta vissa faktorexponeringar dynamiskt.

Den globala finanskrisen var en kraftfull drivkraft till förändring eftersom oväntade korrelationer fick placerare att söka efter djupare insikter i de underliggande portföljriskerna. I dagens värld med lägre avkastning förblir jakten på sann portföljdiversifiering och behovet av kostnadseffektiv och skalbar kapitaltillväxt en central fråga för institutioner.

Vilken roll har faktorinvestering i modern portföljförvaltning? De traditionella metoderna för att sätta samman kapitalportföljer är att sprida kapitalet brett mellan olika tillgångsklasser och därefter bestämma om ”passiva” eller ”aktiva” strategier ska implementeras.

Idag ser vi hur vår bransch rör sig mot en modernare metod med insikter om faktorer. Placerare använder sig av faktorer för att se förbi tillgångsklassernas etiketter, och gå hela vägen till de underliggande faktorexponeringarna. Denna insikt bidrar till diversifiering genom möjligheten att undvika överkoncentrationer inom vissa faktorer och det förbättrar portföljens motståndskraft mot nedgång.

 Andrew Ang
PhD, Managing Director, Chef för Factor Based Strategies på BlackRock