Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Äldre blir nöjdare med sin jobb ju äldre de blir. Foto: Direct Media on StockSnap

Maria Schultz

Äldre är allt nöjdare med sina jobb

Två studier vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet visar att arbetstagare i 60-årsåldern och uppåt bara blir nöjdare med sina jobb ju äldre de blir.

De som deltagit i studien beskriver att deras arbetsvillkor blivit bättre, de har mer kontroll över arbetstiden, samt att deras arbeten blivit mindre farliga. Personerna som deltagit uppger även att jobbandet upplevs som mer belönande och tillfredsställande.

Lawrence Sacco och Loretta Platts, forskare respektive docent vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, har lett projektet. De har genomfört intervjuer och enkäter där äldre arbetande och pensionärer fått beskriva sina jobb. Där uppger de att jobben är mer flexibla, givande och mindre stressande ju äldre de blir.

Det är den ekonomiska tryggheten som är avgörande, det vill säga att äldre arbetstagare som är berättigade till ålderspension har en starkare förhandlingsposition gentemot arbetsgivarna. Något som underlättar navigeringen i arbetslivet. Man behöver inte jobba 100 procent, man kan ta en egenanställning eller tillfälliga jobb.

Lawrence Sacco. Foto: Henrik Dunér

– Ålderspensionärer har en ekonomisk trygghet som sannolikt är avgörande för att äldre som arbetar ska kunna  välja mellan jobben, säger Lawrence Sacco.

I en studie som gjordes parallellt intervjuades svenska pensionärer i åldrarna 64-74 år. De är också nöjda med sina arbeten och beskriver dessa som meningsfulla.

Jobbonärerna är tydliga med gränser mot arbetsgivarna. De får en möjlighet till återhämtning eftersom de ofta väljer kortare arbetstider och då kan ägna sig åt andra aktiviteter.

– Vi fann att arbetande pensionärer har speciella relationer till sina jobb. Även om de uppskattar sina jobb, ser de till att skydda sig mot avigsidorna med att arbeta, säger Loretta Platts.

Loretta Platts. Foto: Henrik Dunér

Arbetande pensionärer i studien har också en bättre balans mellan arbetsliv och fritid.

– Så fort man börjar erhålla pension blir lönearbete en valfri aktivitet. De flesta var antingen egen- eller timanställda, som kunde sluta arbeta om de ville, men de fortsatte gärna lite till, inte minst för att de gillade sitt arbete, säger Loretta Platts, docent vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Så här gjorde studierna:

Den kvantitativa studien

Avser 2 000 svenska anställda i 60-årsålden, inom ramen för studien Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH), där data samlades in per post vartannat år mellan 2006 och 2018. I studien jämfördes upplevd jobbkvalitet jämfört med tidigare år. Förbättringar skedde vad gällde fysisk arbetsmiljö (farlighet, krav på ansträngning och grad av obehag), samt psykosociala aspekter som jobbstress, balans mellan arbetsinsats och belöningar och kontroll över arbetstiderna, samt arbetstillfredsställelse. 

Intervjustudien 

Avser intervjuer med 25 nyligen pensionerande personer i Sverige som arbetar, till största delen hämtade ur  Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health (SLOSH). Dessa representerar många olika svenska regioner, med olika utbildningsbakgrund och där vissa var födda utanför Sverige.