Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

AP7, corona och långsiktiga risker

I vår Årsredovisning 2020 gav Ingrid Albinsson, kapitalförvaltningschef AP7, sin syn på vad covid-19 pandemin gett för effekter på kapitalmarknaderna under 2020 och hur AP7 hanterade utmaningarna under fjolåret. Framförallt har pandemin tydliggjort behovet av att lyfta perspektiven angående långsiktiga risker. 

Riskspridning genom diversifiering är grunden i AP7:s förvaltningsstrategi. Det handlar dels om att inve­stera med geografisk och branschmässig spridning i över 3 000 aktier världen över, men även om diversifiering ur ett tidsperspektiv, att det avsätts nytt premiepensionskapital varje år som sprider investeringarna över hela arbetslivet.

Risknivån i AP7 Såfa justeras även utifrån spararens ålder, från högre risk som ung till ökad trygghet i takt med att pensionen närmar sig. Utgångspunkten för strategin är att man som ung kan hantera att sparkapitalet minskar i värde under en period eftersom man fortfarande har tid kvar att arbeta och se kapitalet växa igen. När man fyllt 65 år har man inte samma möjlighet att tjäna in nytt kapital eftersom antalet lönekuvert att se fram emot är få. Därför ökas tryggheten i AP7 Såfa successivt från 56 års ålder. Men det sker på bekostnad av risktagandet som ger större möjlighet till avkastning.

Under ett år som 2020 när covid-19-pandemin fick börserna att röra sig kraftigt, samtidigt som rörel­serna för räntefonder var marginella, är skillnaden mellan AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond påfallande.

De långsiktiga riskerna
”Covid-19-pandemin har gjort att de långsiktiga riskerna fått ett ökat fokus. Som pensionsförvaltare är grunden att se risken som en möjlighet. Det gäller att ha ett klokt förhållningssätt till risk och att vi värderar den utifrån vad vi vet baserat på historiska situationer och från teori. Vi vet att händelser inträffar cykliskt och att olika trender uppstår. Pandemin har ökat förståelsen för de långa trenderna och för att vi måste värdera de långsiktiga riskerna”, säger Ingrid Albinsson, kapitalförvaltningschef AP7.

Tre sätt att hantera risken
Med utgångspunkt i fondens investeringsfilosofi som baseras på risk, tid och ansvar, utnyttjar kapitalförvaltningen olika investeringsstrategier i syfte att ge spararna en bra pension.

”Vi hanterar risken framförallt på tre sätt. Lägre risknivå generellt genom vårt riskramverk, genom riskpremier som ger en annan sammansättning än de stora indexen och för det tredje genom investeringar i småbolag och onoterade bolag (private equity). Eftersom dollarn är den dominerande valutan i de stora indexen har vi även en större övervikt av små­bolag i andra valutor, exempelvis europeiska bolag.”

Värdefullt riskramverk
Fondens risknivå hanteras bland annat med stöd av AP7:s riskramverk. AP7 har sedan flera år ett mer för­siktigt förhållningssätt och har inom riskramverket sänkt risken i aktiefonden och spridit riskerna över flera tillgångsslag.

”Värdet av riskramverket framgick tydligt när marknaderna föll under våren 2020. Vår portfölj gick ned mindre än om den legat på den långsiktiga risknivå som fonden bör ha i sin roll inom premiepensionen. Vårt uppdrag är inte att agera med samma kortsiktighet som marknaderna rörde sig under våren. Pandemin har däremot visat värdet av att bygga in ett långsiktigt förhållningssätt i vår kapitalförvaltning. Vi kan vara säkra på att nya chocker uppstår i systemet framöver, då känner jag mig trygg med vårt riskramverk.”

Diversifiering ger tryggare pension
På grund av pandemin har det på de globala börserna skett en koncentration till de stora teknikbolagen i USA och även till stora läkemedelsbolag. I kombination med att marknaden i sin helhet är relativt högt värderad har det lett till en ökad risk för stora börsrörelser. Därför strävar AP7 efter att ytterligare sprida riskerna. Ingrid Albinsson ser att investeringsmöjligheter utanför de globala börserna bidrar till lägre volatilitet.

”Covid-19-pandemin tydliggjorde att avigsidan med de noterade marknadernas dagliga värderingar är att det främjar ett kortsiktigt agerande. Det blev tydligt under våren 2020 att trögrörligheten inom alternativa tillgångar som private equity gjorde att de klarade sig bättre under turbulensen.”

Historien har visat att diversifiering över flera tillgångar ger en tryggare pension.

”Om vi tittar på utvecklingen globalt så är det färre bolag som söker sig till börsen än tidigare. Vissa bolag väljer istället att stanna kvar i marknaden för alternativa tillgångar. I Asien till exempel är det många bolag som inte börsnoteras. Det innebär att noterade marknader inte ger möjlighet att investera i hela den globala tillväxtpotentialen”.

Syn på hållbarhetsrisk
I AP7:s strategi ingår även att främja en hållbar utveckling. Ingrid Albinsson ser på hållbarhetsrisker på samma sätt som på de många andra risker bolag står inför.

”Alla bolag behöver ständigt utveckla sig för att inte förlora konkurrenskraft. Det gäller energi­bolag likväl som teknikbolag. Den risken hanterar vi genom vår riskspridning i över 3 000 aktier som löpande viktas om. Om värdet på energibolag som fokuserar på fossilbränsle faller minskar vi successivt vårt ägande eftersom det leder till att bolagets andel av index minskar.”

Energibolagen kan öka sina investeringar i alternativa energislag
Utmaningen ur ett finansiellt perspektiv med att exkludera hela sektorer är bland annat att sektorerna som är kvar blir överviktade jämfört med index. Exempelvis skulle de teknikbolag som blivit allt större inom S&P 500 i USA få ännu tyngre vikt i port­följen. Ingrid Albinsson ser att man som ägare har möjlighet att vara tydlig gentemot bolagen.

”I vår roll som institutionell ägare kan vi tydliggöra våra förväntningar på bolagen. Vi kan förklara att vi förväntar oss att teknikbolag respekterar mänskliga rättigheter både internt och externt, för att ta ett exempel. På samma sätt kan vi tydliggöra att energibolagen kan använda sina kassaflöden för att ställa om sin energimix mot mer förnyelsebar energi.”

Fortsatt utveckling av riskhantering
När Ingrid Albinsson blickar framåt pekar hon på utvecklingen mot ytterligare diversifiering.

”Vi har under flera år ökat riskspridningen inom sparandet. Vi ska fortsätta utvecklingen mot diversifiering och riskhantering i form av nya strategier, bland annat genom att investera i fler alternativa tillgångsslag. Det ger oss möjlighet att utnyttja fler riskkällor för att uppnå eftersträvad överavkastning för premiepensionen och att utforma ett sparande som är väl anpassat till den lågavkastande investeringsmiljö som råder.”

Avslutningsvis betonar Ingrid Albinsson att pandemin under 2020 tydliggjorde vikten av diversifiering och värdet av AP7:s riskramverk. Det kommer att ge stort stöd även nästa gång världen upplever en större chock på marknaderna.