Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Debatt – Svenska företag kan vända negativ klimatlobbying

AP7 har under de senaste tre åren genomfört ett fördjupat temaarbete angående klimatlobbying och publicerat en slutrapport från arbetet.
Globalt är negativ klimatlobbying ett stort problem som motverkar att Parisavtalet implementeras. I Sverige är negativ klimatlobbying inte lika vanligt. Ansvarsfull klimatlobbying är till och med en möjlighet för svenska bolag som ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete. Framförallt kan ett starkare globalt regelverk som främjar Parisavtalet stärka svenska företags konkurrenskraft globalt.

I nedanstående debattartikel, som publiceras av Aktuell Hållbarhet 2020-12-01, uppmanar AP7 därför svenska företag att kartlägga sin direkta och indirekta klimatlobbying och vara en aktiv röst som främjar Parisavtalet.

 

Debattartikel AP7
2020-12-01

Svenska företag kan vända negativ klimatlobbying

Lobbying som motverkar Parisavtalet är ett globalt problem. Men svenska företag som ligger långt fram inom hållbarhet missar ofta möjligheten att påverka internationella intresseorganisationer att arbeta för Parisavtalet. Vi uppmanar därför svenska företag att engagera sig för global utveckling av effektiv klimatlagstiftning.

De pensionspengar AP7 förvaltar ska bidra till klimatomställningen. Därför har vi under ett antal år drivit ett temaprojekt för att utveckla former för institutionella investerare att motverka negativ klimatlobbying. En slutsats i den rapport vi nu publicerar om projektet är att negativ klimatlobbying är ett utbrett problem globalt men att det går att påverka.

Parisavtalet behöver omsättas i nationell klimatlagstiftning runt om i världen för att det ska få det genomslag som behövs. När företag vi äger, och organisationer de finansierar, motarbetar utvecklingen försämras chanserna att nå avtalets mål. Därför samarbetar vi med andra hållbara investerare för att bolagen vi äger inte ska bidra till negativ klimatlobbying och i stället vara en positiv kraft. Svenska företag är idag medlemmar i intresseorganisationer utanför Sverige som motverkar nya regelverk. Dessa företag kan göra skillnad, de kan påverka organisationerna att ändra ståndpunkt.

Stora delar av det globala näringslivet arbetar idag aktivt med att ställa om verksamheten för att kunna leva upp till Parisavtalets klimatmålsättningar. Men det finns också tydliga motståndare. Den negativa klimatlobbyingen drivs ofta av stora branschorganisationer med en klimatagenda som medlemsföretagen inte alltid är medvetna om och framförallt inte står bakom. Organisationernas mål kan vara att bevara förutsättningar för gamla affärsmodeller och subventioner av fossila bränslen, vilket försätter hållbara företag i en paradoxal situation. Det har upprepade gånger visat sig i USA, Australien, Asien och även Europa att företag som tydligt tagit ställning för Parisavtalet samtidigt varit medlemmar i organisationer som motverkar det.

En hoppfull slutsats av vårt arbete med direkt och indirekt klimatlobbying är att det går att åstadkomma förändring på det här området. Tillsammans med Church of England och BNP Paribas har AP7 förmått flera internationella koncerner med stor klimatpåverkan att göra en översyn av sin klimatlobbying, och öka sin transparens. Vissa företag har som sista utväg till och med brutit med branschorganisationer som fortsätter att motarbeta Parisavtalet.

I en färsk rapport vi gjort om arbetet med klimatlobbying finns ett antal goda exempel. Globala gruvföretag som Rio Tinto, Anglo American och BHP, liksom energiföretag som BP, Shell, Repsol och Equinor, har gått igenom och redovisat sitt lobbyarbete. Det finns också företag som trots påtryckningar inte förändrat sitt lobbyarbete eller blivit tydligare i sin redovisning. Exxon Mobil är ett sådant exempel.

Under de år vi jobbat med klimatlobbying har den internationella uppmärksamheten kring frågan ökat och den har klättrat uppåt på hållbarhetsagendan. Just nu håller ett globalt samordningsinitiativ på att avslutas som tar fram riktlinjer för ansvarsfull klimatlobbying. BNP Paribas, Church of England och AP7 har tillsammans med Chronos Sustainability utarbetat ett ramverk för ansvarsfull klimatlobbying som ett stort antal av världens största investerare kommer att tillämpa och som blir normerande för hållbara investerare globalt från och med 2021.

AP7 får inte rösta på svenska företags bolagsstämmor och arbetar inte med ägarstyrning i Sverige. De förändringar som nu sker på global nivå kommer dock att påverka svenska företag. Bolag med internationella ägare kommer möta förväntningar på ökad transparens kring klimatlobbying, vilket alla kanske inte är förberedda på i dagsläget.

Svenska företag med ambitiösa hållbarhetsmål har mycket att vinna på att ta en aktiv roll i klimatfrågorna på den internationella arenan. Bland annat för ytterligare förbättrat anseende, men framför allt kan ett starkare globalt regelverk som främjar Parisavtalet stärka svenska företags konkurrenskraft globalt. Vi uppmanar därför svenska företag att kartlägga sin direkta och indirekta klimatlobbying och vara en aktiv röst som främjar Parisavtalet.

Richard Gröttheim
Vd AP7

Johan Florén
Chef kommunikation och ägarstyrning AP7

Charlotta Dawidowski Sydstrand
Hållbarhetsstrateg AP7