Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Det är viktigt att vi förstår och kan lära oss hur den finansiella etiken fungerar och hur bankkollapser samt uppköp av storbanker påverkar samhället. Foto: Göteborgs universitet, iStock

Maria Schultz

Finanskriser är ett resultat av låt-gå-mentalitet

Filosofen Richard Endörfer vid Göteborgs universitet har doktorerat i en avhandling som tar upp finanskriser och de misslyckanden som dessa medför både på ett mänskligt plan och i finansvärlden.

Han menar att det är viktigt att vi förstår och kan lära oss hur den finansiella etiken fungerar och hur bankkollapser samt uppköp av storbanker påverkar samhället.

Som exempel tar han bland annat upp den globala finanskrisen 2008, som ledde till många förlorade sina livsbesparingar och till med förlorade sina liv.

– Finanskriser uppkommer inte på grund av dåligt beteende och girighet hos några få rötägg utan de är snarare följden av att aktörer på finansmarknaden låtsas som det regnar, säger Richard Endörfer.

Finanssektorn har reglerats kraftigt sedan 2008, men Endörfer menar att det inte är tillräckligt för att åtgärda det underliggande problemet som är att begränsa hur finanssektorn gör vinster. Endörfer skriver att det är finansmarknaderna som styr den globala ekonomin i många länder. Han jämför det med massförstörelsevapen – något Warren Buffet också påpekade 2008.

Richard Endörfers avhandling heter också Weapons of Mass Destruction: Financial Crises from a Philosophical Perspective”,  och är en tvärvetenskaplig undersökning av finanskriser. Den kombinerar argument från normativ etik, politisk filosofi, ekonomi och juridik för att diskutera tre huvudfrågor i den offentliga debatten om finanskriser:

  • Vem är ansvarig för att finanskriser uppstår?
  • Vad, mer precist, är fel med handlingar som bidrar till en ökad risk för finanskriser?
  • Vad kan göras för att minska risken för finanskriser?

Enligt Endörfer är en bankkris inte något som plötsligt händer utan de är ett resultat av utbredda och vinstdrivna expansioner, där den mänskliga faktorn varit pådrivande.

Som alltid, efter en kris, blir långivare försiktiga, men allt eftersom tiden går och ger plats för nya, riskfyllda men mycket lönsamma möjligheter att skapa skuldrelaterade finansiella produkter. Och det är vid just den här tidpunkten systemet blir instabilt och det räcker med en liten händelse för att det ska bli en kris.

I efterdyningarna av en tidigare kris är långivarna försiktiga. Denna försiktighet försvinner allt eftersom tiden går och ger plats för nya, riskfyllda men mycket lönsamma möjligheter att skapa skuldrelaterade finansiella produkter. Vid denna tidpunkt blir systemet instabilt och en liten händelse räcker för att åstadkomma en kris. Likt obligationsskandalen med banken Credit Suisse där man förlorade en miljard över en natt.

– Vi måste begränsa överdrivna kreditexpansioner i tid. Detta kan bara uppnås på ett tillförlitligt sätt genom transparent, effektiv reglering och expansiv finanspolitik, säger Richard Endörfer.

Endörfer anser också att plikten att veta om sin roll i en finanskris ligger hos finansbranschen och tillsynsmyndigheter.

– Det är viktigt för allmänheten att förstå att finansbranschen lägger en kostnad på var och en av oss genom att låna ut för mycket. Vi kompenseras inte för att bära denna kostnad och det tillåter industrin att skörda ohållbara vinster; vi betalar för det som skattebetalare när vi räddar banker och vi betalar för det personligen när vår privatekonomi och hälsa förstörs. Detta är oförsvarligt, menar Richard Endörfer