Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Grot kan göra Sverige självförsörjande

Två forskare vid Stockholms universitet har slagit samman sina briljanta hjärnor och samarbetar nu i ett nytt projekt där svenskt skogsbruk ska ersätta bomull vid produktion av textilier till vårdpersonal. Det kan vara nyckeln för att minska belastningen på klimatet.

Men projektet är mycket större än så. Och möjligheterna att göra Sverige helt självförsörjande på textilier – vi skulle till och med kunna bli nettoexportör av drivmedel, material och kemikalier från grot.

Grot som står för grenar, rötter och toppar är samlingsnamnet för för resterna vid avverkning av skog. Redan idag tas en del av groten om hand för att omvandlas till energi, men det mesta lämnas kvar i skogen och förmultnar och blir som näring åt den nya skog som ska växa upp. Grot är det som lämnas kvar efter att man avverkat skogen, till exempel till virke eller olika produkter som baseras på pappersmassa.

En av forskarna, Aji Mathew, designar nya funktionella material ner på atomnivå och hennes huvudsakliga råvara är skogsavfall. Hon tar fram nanomaterial med skräddasydda egenskaper och som har en tydlig hållbarhetsprofil.

– Vi framställer nanocellulosa från biobaserade råvaror. Med nanopartiklarna bygger vi upp nya funktionella material som kan användas inom olika områden, exempelvis vattenrening, katalys och biomedicin, säger Aji Mathew.

Nanocellulosa bidrar till att lösa miljöproblem, dessutom är materialet nedbrytbart och förnybart.

Joseph Samec som är vid Institutionen för organisk kemi, är den andra forskaren som är med i utvecklingen av Grot-produktionen. Och han har kommit en bra bit på vägen med utvecklingen av förnyelsebara bränslen och material. Enligt Samec kommer man i framtiden att kunna använda restprodukterna från pappersindustrin i stället för bensin – i din vanliga bil

Joseph Samec och Aji Mathew ska nu tillsammans med Region Stockholm se om det går att använda restprodukter från den svenska skogen för att ersätta bomull i kläder inom vården.

Bomull som råvara har en enorm klimatpåverkan och det utarmar även miljön. Produktionen kräver gigantiska mängder vatten och stora landarealer, samt en hel del kemikalier som är skadliga för miljön. Därför skulle man vinna mycket på att hitta ersättningar för  för bomull. Dels frigör man mark för att istället odla matgrödor.

Bara i Sverige skulle man kunna ta vara på 40 miljoner kubikmeter grot varje år, utan att det skulle innebära att det blir näringsläckage från marken. Forskning visar att de rötter som redan finns i marken räcker för att ge näring. Det finns alltså en stor potential. Runt 20 miljoner av dessa skulle täcka Sveriges totala behov av textilier och bränsle.

ökade uttaget av grot ska innebära problem med näringsläckage från marken. Forskning från till exempel Skogforsk visar att de rötter som är kvar i marken räcker för att ge näring åt marken.

– Genom att använda grot kan Sverige bli självförsörjande på textilier och även täcka stora behov av plast och drivmedel. Sverige skulle till och med kunna bli nettoexportör av av material, kemikalier och drivmedel, från grot säger Joseph Samec.

Projektet är ett samarbete mellan Region Stockholm och Stockholms universitet och fokus ligger på att hitta ersättning för bomull i textilier som används av vårdpersonal.

– Vi tror att Stockholms universitet kan spela en viktig roll för att skapa en plattform för att hitta nya användningsområden för skogsrester. Det rör sig om en i stort hållbar råvara och kan ha stor betydelse när vi ska hantera klimatutmaningarna, säger Joseph Samec.

Läs mer om Aji Mathews forskning: Materialdesign i nanoskala för ökad hållbarhet.

Läs mer om Joseph Samecs forskning: Framtidens material och drivmedel snart här.

LÄS ÄVEN MER HÄR: Svensk skog räddar världen – nanoteknik lösningen