Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Hållbara investerare behövs inom fossilindustrin

Kapitalägare har en viktig roll för att uppnå förändring hos utsläppsbolag. Det vore förödande om bolag inom fossilindustrin, med stort omställningsbehov, töms på hållbara investerare. Det skulle innebära att en viktig kraft inom bolagen försvinner. Kapitalägare måste istället samarbeta för att få bolagen att bli bättre rustade för framtiden och därmed bättre investeringar anpassade till en koldioxidsnål framtid. Det skriver Richard Gröttheim och Johan Florén, vd respektive chef ESG och Kommunikation på AP7, i nedanstående debattartikel på DN Debatt.

Ägarnas jobb är att ställa om utsläppsbolag

Valrörelsen är över. Efter en sommar med extremväder och bränder runt om i världen var den allmänna klimatmedvetenheten hög. Men höga energipriser, europeisk utfasning av rysk gas och en övergång till kallare tider, ställde samtidig väljarna inför en komplex utmaning utan enkla politiska lösningar. Forskarvärlden protesterade över att klimatfrågorna hamnade i skymundan.

Sällan har den dagspolitiska konflikten mellan kort och lång sikt varit så tydlig.

Nu är ett helhjärtat politiskt åtagande att genomföra nödvändiga policyförändringar nödvändig. Det är till och med en grundförutsättning i det internationella energiorganet IEA:s färdplan för att världen ska nå nettonollutsläpp 2050.

Utan politiska reformer går klimatproblemen inte att lösa. Utsläpp måste prissättas och subventioner för fossila bränslen fasas ut. Samtidigt behöver politiken stimulera införandet av ren och effektiv energiteknik.

En annan grundförutsättning för att nå målet i färdplanen är att efterfrågan på fossila bränslen minskar kraftigt. Det innebär bland annat att olje- och gasproducenter helt slutar exploatera nya resurser och i stället fokuserar på befintliga tillgångar och sänkta utsläpp. Först när efterfrågan minskar kan existerande reserver stanna i marken.

Konsumenter och företag behöver ställa om sin konsumtion från ”brunt till grönt”. För att det ska lyckas krävs investerarnas stöd. Stora ägare måste hjälpa stora utsläppsbolag att ställa om, till exempel i energisektorn och industrier som stål, cement och transport.

Förödande om hållbara investerare håller sig borta
Mot denna bakgrund är det mycket bekymmersamt att så många opinionsbildare fortfarande lever kvar i föreställningen att hållbara investerare gör bäst i att hålla sig borta. Det vore förödande om det synsättet fick ytterligare genomslag. Då skulle bolagen med störst omställningsbehov tömmas på hållbara investerare och det inre förändringstrycket upphöra.

Den internationella kapitalmarknaden domineras av traditionell kapitalförvaltning utan nämnvärda klimatambitioner. Det som saknas är hållbara investerare som är beredda att kavla upp ärmarna och engagera sig som ägare.

Bolag djupt rotade i den fossila ekonomin måste hitta en väg ut ur historien för att kunna anpassa sig till en koldioxidsnål framtid. Ägarnas jobb är att se till att det händer snarast möjligt. Inte att två sina händer och sälja sina innehav till någon annan. Hållbara investeringar får inte bli en skönhetstävling där det gäller att ha snyggaste portföljen. Det måste handla om att göra nytta.

Nästa år har AP7 förhoppningsvis ett nytt, tydligare hållbarhetsmål. Förvaltningen ska ske på ett fördömligt sätt. Särskild vikt ska fästas vid att en hållbar utveckling främjas.

Högsta prioritering i omställningsbolag
När det gäller klimatet är vår slutsats att vi inte bara ska fortsätta att vara investerade i omställningsbolag – vi behöver öka både innehaven och ägarstyrningen. Det kommer att vara högsta prioritering på vår hållbarhetsagenda flera år framåt i tiden.

Ägarstyrningen och de gröna investeringsvolymerna ökar redan. Inom kort kommer vi också att göra den första öronmärkta investeringen med omställning som uttalad inriktning.

Olja och gas kommer att finnas kvar i flera decennier vare sig vi vill eller inte. Däremot är alla fossila bränslen inte lika illa. Det är kolet som ger de största koldioxidutsläppen och framför allt måste stanna i marken. Den goda nyheten är att kol skulle kunna avvecklas betydligt snabbare än olja och gas med hjälp av ekonomiska styrmedel som prissätter koldioxidutsläppen.

Marknadskrafterna viktiga för omställningen
En färsk rapport från S&P Global Ratings bedömer att global policyutveckling med prissättning av koldioxidutsläpp är på väg. Eftersom det är en avgörande åtgärd för att ställa om samhället till nettonollutsläpp väcker det hopp. Så länge det inte kostar att släppa ut, kommer marknadskrafterna att motarbeta omställningen.

Processen kommer sannolikt ske gradvis och lokalt snarare än genom ett globalt pris som täcker alla sektorer. Inom EU pågår ett intensivt arbete för att enas om höjda mål för utsläppsminskningar, reduktion av utsläppsrätter och infasning av klimattullar. Ur ett investeringsperspektiv betyder det att företag som är förberedda på högre koldioxidpriser har en starkare konkurrensposition.

Politiska reformer är nödvändiga, men inte tillräckliga. Alla delar av samhället behöver dra sitt strå till stacken. Investerare ska givetvis bidra på flera sätt.

Finansmarknaden kan bidra till klimatnytta
Alla som agerar på finansmarknaden bidrar till den grundläggande samhällsfunktionen att erbjuda finansiering samt att prissätta hållbarhetsrisker och andra risker. För den som vill göra klimatnytta utöver finansmarknadens normala funktion, krävs däremot större ansträngningar.

En möjlighet är att erbjuda utvalda företag billig finansiering genom kraftigt sänkta avkastningskrav, men det är i praktiken svårt att förena med de flesta investerares huvuduppdrag. En pensionsfonds existensberättigande är ju att spararna ska få en god pension med hjälp av avkastningen som skapas, för att ta ett exempel.

En annan möjlighet är att leta efter onoterade verksamheter med positiv klimatpåverkan. För dessa kan finansieringen vara en avgörande framgångsfaktor. Denna typ av investeringar är dock bara en smal nisch av marknaden och kommer så förbli.

Ägarrollen är investerares bästa möjlighet att faktiskt göra någon skillnad så länge det rör sig om investeringar i likvida tillgångar med marknadsmässiga avkastningskrav. Med en kombination av dialog och påtryckningar kan hållbara investerare förmå bolagen de äger att utveckla verksamheten. Det är en möjlighet som är särskilt angelägen att ta vara på när det gäller klimatfrågor.

IEA:s färdplan visar att företagen behöver ställa om mycket snabbt om temperaturmålen ska gå att nå. Det kan bara lyckas om investerarna är tydliga i både ord och handling.

Därför vill vi uppmana stora kapitalägare att inte lämna utsläppsbolagen utan att samarbeta för att bli en stark förändringskraft. Tillsammans kan vi få bolagen att ta fram trovärdiga omställningsplaner och bli bättre rustade för framtiden och därmed bättre investeringar.

När politikerna enas om att göra nödvändiga policyreformer, ska våra bolag vara väl förberedda.

Richard Gröttheim, vd, AP7
Johan Florén, chef ESG och kommunikation, AP7