Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

Pensionsgapet – så vill forskarna lösa det

Kvinnor har genomgående lägre pension än män i alla nordiska länder.

Sverige har ett könsneutralt pensionssystem, pensionen beräknas och betalas ut på samma sätt helt oberoende av kön. Något även socialminister Annika Strandhäll betonade på den Nordiska konferensen om jämställda pensioner den 23 november.
Hon riktade även kritik mot arbetsmarknaden.
– Varför nedvärderas de kvinnodominerade yrkena? det är arbetsmarknadens parter som sätter lönerna.

Enligt en rapport från ISF så finns det vissa ersättningar från det allmänna pensionssystemet, som garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd som har en sammanpressande effekt på inkomstskillnaderna mellan pensionärer eftersom de lyfter upp de pensionärer som har lägst inkomst. Det är alltså en större andel kvinnor än män som får dessa förmåner.

Syftet med konferensen var att ta upp och jämföra pensionsgapet mellan män och kvinnor i de nordiska länderna. Likheterna mellan systemen var fler än olikheterna. Alla länder har kommit långt vad det gäller jämlikhet ur ett generellt perspektiv och även i jämförelse med andra europeiska länder ligger man i framkant. Men det betyder ändå inte att vi har en jämställd pension.

Forskare och föreläsare pekar på flera andra faktorer än pensionssystemen som de stora bovarna.

Rense Nieuwenhuis, docent i sociologi vid Stockholms Universitet, tog bland annat upp den horisontella ojämlikheten, det vill säga ojämlikheten som finns mellan könen och de grupper som finns i samhället och problematiken med att kvinnorna halkar efter på grund av att vi hela tiden reproducerar rollerna av vad män och kvinnor bör göra. Som hemarbete, föräldraledighet och deltidsarbete.

En tydlig sak han sett i sin forskning är att ju mer jämlikt det är mellan yrkesrollerna i en familj, desto mer jämlikt blir det i hemmet.

Det största problemet är att inkomstskillnaderna accentueras när man bildar familj. Det påtalade alla presentatörerna vid konferensen. De vill därför se en delad föräldraförsäkring.

Socialminister Annika Strandhäll höll med om att en delad föräldraförsäkring är av största vikt och det är också något som hennes regering har haft som förslag inför nästa mandatperiod.

Men, hon betonade också att det vilar ett tungt ansvar på arbetsmarknaden eftersom att det är de som sätter lönerna. Man kan inte fortsätta att nedvärdera de kvinnodominerande yrkena och det krävs insatser för att öka kvinnornas hälsa, minska risken för sjukskrivningar och öka deltidsjobb till heltidsjobb.

Det här kan jämföras med Storbritannien där man ligger långt efter, det skiljer hela 40 procent mellan män och kvinnors pension. Bland de nordiska länderna är gapet 21 procent i Finland, 24 procent i Danmark och 30 procent i Sverige.

Danmark skiljer sig mest från de andra nordiska länderna. Gapet mellan män och kvinnor är påtagligt mindre än i Sveriges och det beror på att deras Folkepension håller samma nivå oavsett hur mycket du arbetat, därför är inte könsskillnaderna så stora.

I länder där tjänstepension och det privata sparandet utgör en större del, gynnas männen. I Danmark har man inte stora belopp sparade i tjänstepension eller på privata konton på samma sätt som i Sverige. Istället får danska pensionärer som har mindre privatsparande mer i Folkepension.

Slutsatsen blir att skillnaderna i pension återspeglar det ojämställda arbetslivet, och så länge det består kommer könsskillnaderna i pension också att göra det.