Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Svenska folket anser att pensionsfonder ska beakta ESG men tvekar på effekten

En stor majoritet av svenskar tycker att AP-fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik i förvaltningen av pensionerna. Det ligger i linje med hur AP-fonderna styrs enlig lag idag. Men det råder en kluven bild över tron att pensionsfonder kan påverka företag inom ESG. Det framgår av en undersökning Kantar Sifo har gjort åt AP7.

AP7 har tillsammans med Kantar Sifo genomfört en studie bland allmänheten om hur man ser på olika aspekter av sitt premiepensionssparande. AP7 har under lång tid gjort återkommande mätningar för att få bättre förståelse kring kunskap, intresse och attityder hos allmänheten.

Synen på hänsyn till ESG hos AP-fonderna

I undersökningen ställdes frågan om AP-fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik. Att ta hänsyn till hållbarhet och att skapa avkastning behöver inte vara någon motsättning men bilden tydliggör att förväntningarna bland svenska folket är något kluven.

En klar majoritet tycker att AP-fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik. En tredjedel ställer sig bakom det, men bara så länge det inte leder till lägre pensioner. Samtidigt som en fjärdedel svarade att det borde AP-fonderna göra oavsett effekterna på pensionerna. Ytterligare 18 procent anser att högre avkastning ska ställas som krav för att fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik. Medan 14 procent i undersökningen inte alls anser att hänsyn ska tas till etik och miljö. Resultaten ligger i linje med en liknande undersökning som gjordes 2014.

De regionala skillnaderna i undersökningen återfinns framförallt mellan landsbygd och storstadsregionerna. I Stockholm, Malmö och Göteborg tycker nästan en tredjedel att investeringarna ska ta hänsyn till miljö och etik oavsett påverkan på pensionerna. I resterande regioner håller endast en av fem med om påståendet.

Att ta hänsyn till hållbarhet och att skapa avkastning är i linje med hur AP-fonderna agerar utifrån AP-fondslagen. Där framgår att fonderna ska ”…förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande”.

Synen på fonders möjlighet att bidra till ESG

Ytterligare en fråga som AP7 lät Kantar Sifo undersöka var allmänhetens tilltro till att pensionsfonder har möjlighet att påverka inom de tre bokstäverna ESG. Hållbar bolagsstyrning (t ex motverka korruption), social hållbarhet (t ex förbättra arbetsvillkor) respektive miljömässig hållbarhet (t ex minska klimatpåverkan).

Svaren visar en kluven bild över tilltron att kapitalsektorn kan bidra till ESG hållbarhet. Ungefär en tredjedel tror att pensionsfonder kan bidra och störst förvänta finns inom social hållbarhet såsom bättre arbetsvillkor. En tredjedel är däremot tveksamma till möjligheten för fonderna att bidra och cirka 10 procent därtill tror inte alls att kapitalet kan bidra.

Det visar sig vara jämt mellan kvinnor och män men bryter man ner svaren på ålder så ser man en större optimism bland yngre att pensionsfonderna kan bidra till hållbarhet. Personer i åldrarna 18-49 år har större optimism än vad man tror i grupperna över 50 år.

Sammantaget en kluven bild

Resultaten från de två frågeställningarna i undersökningen visar att det finns en vilja att pensionsfonderna ska engagera sig och ta hänsyn till hållbarhet men en kluven bild över hur mycket som kan uppnås.

Eftersom lösningarna på de globala problemen vare sig är snabba eller enkla är det förståeligt att det råder en oklar bild över kapitalmarknadens möjligheter att uppnå resultat som har reella effekter på företagens utsläpp och arbetsvillkor. Pensionsbolag och kapitalbranschen kommer inte kunna åtgärda utmaningarna i världen på egen hand, men kan bidra tillsammans med politiker och marknadskrafter genom lagar, internationella överenskommelser, innovation och kundefterfrågan. Här kan kapitalet agera genom ägarstyrning såväl som att rikta kapitalflöden.

I vår poddserie AP7 Ägarpodden går vi på djupet med dessa frågor tillsammans med forskare och kapitalägare. Bland andra har vi pratat med John Hassler, nationalekonom vid Stockholms universitet om vad som är viktigast för att sänka CO2-utsläppen globalt. Med Kristin Magnusson Bernard, som är AP1:s vd, pratade vi om AP1:s syn på möjligheterna att ta ansvar för ESG. Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan diskuterade vikten av att förändra kapitalkostnaden för bolag för att uppnå effekt sett till ESG. En evig fråga inom hållbara finanser är även om det bästa sättet för att påverka företag är att sälja aktierna eller att påverka genom ägarstyrning. Det har Emma Sjöström, forskare vid Misum på Handelshögskolan, forskat kring. I avsnittet med Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi och i finansiell etik vid Göteborgs universitet, resonerar han kring skillnanden mellan vad som känns rätt och vad som har reell effekt.

Dessa avsnitt och avsnitten med tankar från Nordea, SPP och oss på AP7 är väl värda att lyssna på för att få ökad förståelse kring ESG och kapitalmarknaden.