Hoppa till innehållet
ap7 logo
AP7 Aktiefond
496.16
AP7 Räntefond
112.62

Ansvarsfulla investeringar

AP7 har sedan starten 2000 bedrivit ett aktivt påverkansarbete. Utgångspunkten för arbetet med ansvarsfulla investeringar är de värdenormer som kommer till uttryck i internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.

Idag arbetar vi med fyra olika påverkansmetoder för hållbar och ansvarsfull kapitalförvaltning: röstning på bolagsstämmor, påverkansdialog, offentlig svartlistning och juridiska processer. Från och med 2014 har vi kompletterat påverkansmetoderna med ett löpande tematiskt fördjupningsarbete.

Röstning

AP7:s inflytande i varje enskilt bolag vi äger är begränsat i och med att vi är en liten ägare i ett stort antal bolag. Men genom att göra vår röst hörd på de årliga bolagsstämmorna har vi en möjlighet att påverka hela aktiemarknaden. Enligt lagen om AP-fonder får vi inte rösta på svenska bolagsstämmor, men eftersom största delen av aktieinnehavet är utanför Sverige är vi med och påverkar den absoluta merparten av de bolag vi äger.

Påverkansdialog

Vi för dialog med bolag rörande fall där vi har rapporterade incidenter om situationer som riskerar att kränka mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption. Idag har vi ett stort antal informationsdialoger kring rapporterade incidenter. Utöver det har vi även ett antal dialoger tillsammans med andra investerare inom ramen för vårt tematiska hållbarhetsarbete.

Offentlig svartlistning

AP7 svartlistar bolag som kränker de internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och korruption. Namnen på bolagen och skälen till uteslutning offentliggörs två gånger per år. Principen är enkel och skapar ett tryck på bolagen samtidigt som det är ett incitament till förändring. Vår ambition är att återinvestera i bolagen så snart de kommit till rätta med sina problem. För att identifiera och verifiera kränkningar som bolag varit involverade i, samlar AP7 in information från ett stort antal källor, bland annat inom FN-systemet och andra mellanstatliga organisationer, myndigheter, domstolar, massmedier och frivilligorganisationer. Informationen kvalitetssäkras, bolagets ansvar för situationen utreds och en bedömning görs om det agerat i strid med normverket. I den processen har AP7 stöd av flera externa experter. Här är listan över de bolag AP7 inte investerar i (uppdaterad juni 2021).

Juridiska processer

I USA utnyttjar AP7 möjligheten att driva rättsprocesser genom grupptalan mot bolag som behandlat aktieägare felaktigt och påverkat aktiekursen negativt. Syftet med rättsprocesserna är både att påtala och avskräcka bolagen från oegentligheter och att få tillbaka pengar.

Det kan till exempel handla om bolag som försöker undvika att priset på deras aktie faller genom att inte lämna korrekt information. I de flesta rättsfall slutar det med förlikning.

Tematiskt arbetssätt

AP7 kompletterar den normbaserade grundmodellen med löpande temaarbeten för att kunna fördjupa och knyta samman AP7:s  angelägna områden. Inom ramen för temaarbetet och utifrån AP7:s roll, uppdrag och investeringsfilosofi, har vi identifierat tre roller i vilka vi kan göra störst nytta för en hållbar utveckling – som pådrivare, som möjliggörare och som kunskapsspridare.

Genom att fokusera på några teman i taget ges möjlighet till fördjupning och reflektion inom ett komplext område med relevans för våra investeringar. Varje år lanseras ett nytt tema som löper över tre år, vilket innebar att tre teman löper parallellt.

AP7 temaområden

 

Temat styr AP7:s prioriteringar på flera olika sätt under den tid det pågår. Det kommer att få konsekvenser både för arbetet med påverkansdialoger och inom röstningsarbetet. Det kommer också att medföra utökat samarbete med andra aktörer för att påverka standarder eller normer inom området. Vid val av tema är några centrala urvalskriterier att det ska vara relevant för AP7:s innehav och tillgångsslag, att AP7 kan göra rimlig skillnad på ett resurseffektivt sätt samt att det ska finnas lämpliga kunskapspartners att samverka med.

Du kan läsa mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar i vår hållbarhetsredovisning.