Hoppa till innehållet
ap7 logo

Disclosure-förordningen (SFDR)

Så förhåller sig AP7 till Disclosure-förordningen (SFDR)

Ett flertal regelverk reglerar finansbranschen i fråga om transparens avseende hur hållbarhetsaspekter beaktas och integreras i investeringsbeslut. Regleringarna har sitt ursprung ur EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och är i linje med den Europeiska gröna given (The European Green Deal) med det övergripande målet att EU ska vara klimatneutralt till 2050.

AP7 omfattas inte direkt av de regulatoriska kraven inom Taxonomi- och Disclosure-förordningen. Men eftersom upplysningar enligt de nya regelverken blir den nya “standarden” vill vi informera i linje med Disclosure-förordningen.

Hållbarhetsmål och riktlinjer baseras på normer

AP7:s arbete med ansvarsfulla investeringar grundas på de värdenormer som präglar de internationella konventioner Sverige undertecknat när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Grunden för AP7:s hållbarhetsarbete speglas i Global Compacts tio principer och Agenda 2030. Normverket präglar våra hållbarhetsmål och hur vi integrerar hållbarhetsrisker i vår förvaltning.

Syftet med AP7:s ägarstyrning är att skapa förutsättningar för långsiktigt god avkastning och att upprätthålla spararnas förtroende. Grunden är ett systematiskt arbete för att etablera en lägstanivå i fondens hela investeringsuniversum när det gäller hållbarhet, etik och god bolagsstyrning. Denna grund kompletteras sedan av fördjupningsprojekt i särskilt prioriterade hållbarhetsfrågor. En av de mest angelägna hållbarhetsfrågorna är klimatomställning. Därför gör vi särskilda ansträngningar med det övergripande målet att sänka de globala utsläppen.

Med utgångspunkt i AP7:s roll, uppdrag och investeringsfilosofi, kan vi göra störst nytta för en hållbar utveckling utifrån tre roller: pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare. Vår ambition är att bidra till lösningar på de problem som finns.

Verktyg för att upprätthålla dessa normer i investeringsbeslutsprocessen

De främsta verktygen i AP7:s ägarstyrning är offentlig svartlistningröstning på bolagsstämmorpåverkansdialog och juridiska processer. Verktygen utgår ifrån samma breda värdegrund och normverk, men används olika beroende på lämplighet.

 

  • Röstning

AP7 röstar i den absoluta merparten av de bolag där fonden äger aktier. Det övergripande målet för AP7:s röstningsförfarande är att säkerställa att bolag styrs hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. I röstningsförfarandet utgår AP7 från OECD:s principer för bolagsstyrning samt AP7:s värdegrund.

 

  • Påverkansdialog

AP7 för dialog med bolag i syfte att påverka bolagen att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt och ta ansvar för sin inverkan på människor och miljö. För de noterade innehaven (inklusive företagsobligationer om det är aktuellt) kan dialoger initieras när det finns information om en möjlig normkränkning, eller inom ramen för det tematiska fördjupningsarbetet. Om AP7 får indikationer att ett bolag agerar i strid med normverket, inleds dialog. Det primära syftet är då att klargöra informationsläget om det indikerade normkränkningen. I flertalet fall kan indikationerna vederläggas. I de fall där indikationerna inte går att vederlägga fördjupas i stället dialogen med bolaget.

 

  • Juridiska processer

I USA utnyttjar AP7 möjligheten att driva rättsprocesser genom grupptalan mot bolag som behandlat aktieägare felaktigt och påverkat aktiekursen negativt, så kallade ”securitites fraud class action”. AP7 deltar i grupptalan när målet är av väsentlig principiell betydelse .

 

  • Offentlig svartlistning

Direkta placeringar ska endast göras i företag som enligt fondens bedömning på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har tillträtt och som kommer till uttryck i Global Compacts tio principer om företags ansvar för mänskliga rättigheter arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. De företag som fonden investerar i prövas minst två gånger per år utifrån ovan angivna principer. Placeringar tillåts inte i de företag som underkänns vid en sådan prövning. När AP7 fattat beslut om uteslutning gäller det normalt sett i fem år. Företagsnamn och motiv för uteslutning offentliggörs i AP7:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning samt på AP7:s webbplats.

Förhållning negativa klimatrelaterade risker och effekter av dessa

AP7 är väl medveten om riskerna och möjligheterna kopplade till att ha ett brett universellt ägande i fler än 3 000 bolag världen över. Vi arbetar kontinuerligt för att minska de globala utsläppen.

För att påverka den finansiella risken driver vi i samtliga ägarstyrningsprocesser på för implementeringen av Parisavtalet. Som universell, långsiktig ägare och statlig pensionsfond har AP7 större möjligheter än många andra investerare att vara med och utveckla normer och metoder för hela marknaden samt att implementera dessa hos bolag världen över. Samverkan med andra investerare med samma ambitioner är en förutsättning för att nå framgång i arbetet att påverka och stödja bolagen att anpassa sin verksamhet till tvågradersmålet.

Under utfasningen av fossila bränslen ur ekonomin, och omställningen till ett mer klimatsmart samhälle, kommer vissa företag i AP7:s portfölj att missgynnas och andra att gynnas. Eftersom vi investerar i ett stort antal bolag i olika branscher och länder har vi minskat spararnas exponering mot varje enskilt företags risker.

AP7:s svartlistningsprocess utesluter bolag som agerar i strid med Parisavtalet, och det kan därför antas att vår exponering mot företag som missgynnas av omställningen är något lägre än den exponering som vårt jämförelseindex har.

Ersättningspolicyn är inte kopplad till hållbarhetsrisker

AP7 har inga rörliga ersättningar och ersättningspolicyn har inte någon koppling till investeringsbesluten rörande hållbarhetsrisker, andra risker eller förvaltningsresultat. Förvaltningen ska ske uteslutande i spararnas intresse. Näringspolitisk eller annan politisk hänsyn ska inte tas. Hänsyn till hållbarhetsrisker ska dock tas i förvaltningen, utan att avkall görs på det övergripande målet om hög avkastning.

Så redovisas klimatrelaterade risker

AP7:s klimatarbete syftar till att minska utsläppen från den reala ekonomin genom att arbeta med våra portföljbolag. Baserat på informationen i vår scenarioanalys för vi dialog och ställer krav på att bolagen verkar för att Parisavtalet uppnås samt att de upprättar en handlingsplan för hur det ska genomföras. Genom att inkludera Parisavtalet i vår normgranskning är vi med och sätter gränserna för ett acceptabelt agerande i klimatfrågan. AP7 fokuserar dialogen på de bolag som vi identifierar som särskilt viktiga för en omställning, exempelvis inom energisektorn och gruvindustrin.

Bättre redovisning av de underliggande bolagens klimatrelaterade risker är grundläggande för att kunna hantera dessa. Ramverket Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) har fått stort genomslag och blivit vägledande för hur företag ska identifiera och redovisa sina klimat – relaterade finansiella risker och möjligheter. AP7 stödjer TCFD och arbetar för ökad transparens från våra portföljbolag.