Hoppa till innehållet
ap7 logo

ESG nyheter

AP7:s löfte till spararna är att genom vår kapitalförvaltning skapa god avkastning på ett ansvarsfullt sätt. Här samlar vi ESG nyheter kring vårt arbete med ansvarsfull bolagsstyrning och hållbarhet sett till miljö och socialt ansvar.

Som långsiktig och global investerare kan vi göra störst nytta genom att vara en aktiv ägare i samarbeten världen över och att investera i bolag som erbjuder lösningar på hållbarhetsutmaningar såsom klimatförändring, biologisk mångfald och arbetsvillkor. Klimatomställningen är en av de mest angelägna hållbarhetsfrågorna i vår tid. Därför gör vi särskilda ansträngningar med det övergripande målet att sänka de globala utsläppen.

ESG Nyheter

2023-09-19

Lansering av TNFD – Ramverk för naturrelaterade frågor

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), där AP7 är del av styrgruppen, har vid Climate week NYC lanserat slutversionen av ramverket för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker.  Efter två års utveckling har TNFD den 18 september 2023 lanserat de slutliga rekommendationerna för naturrelaterad riskhantering och rapportering. Ramverket som bygger på TCFD har för avsikt att med…

Launch of TNFD – Framework for nature related issues

The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), where AP7 is part of the steering group, has today published its final Recommendations for nature-related risk management and disclosure at Climate week NYC. After two years of design and development the TNFD launched its final recommendations on September 18th 2023 of nature-related risk management and disclosure. The…

2023-06-30

AP7 reviderar sin planerade röstning i National Grid efter åtagande om klimatlobbying

AP7 har ändrat sitt tidigare beslut att vid den kommande årsstämma i det brittisk- och amerikanska energibolaget National Grid rösta emot ordföranden och vd:n i bolaget. Detta efter att bolaget publicerat åtagande att utveckla sin rapportering kring klimatlobbying. AP7 och Church of England Pensions Board har varit i dialog med National Grid angående transparent rapportering…

AP7 revises vote at National Grid after new climate lobbying commitment

Today AP7 has reversed its previous decision to vote against the Chair and CEO of National Grid, the UK and US energy company, at its upcoming AGM in July. The move follows the company’s public commitment to develop climate lobbying disclosure.   AP7 and Church of England Pensions Board have been in dialogue with the company…

2023-06-01

7 nya kolbolag på AP7:s svarta lista – totalt 107 bolag svartlistade

Per den 1 juni 2023 tillkommer sju nya bolag på AP7:s svarta lista. Samtliga på grund av deras involvering i kolindustrin. Fyra bolag har avförts från listan och är åter investeringsbara för AP7. Totalt är 107 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. Samtliga sju bolag svartlistas på grund av storskalig produktion av kolkraft eller utvinning…

7 new companies on AP7’s blacklist – 107 companies blacklisted

As of June 1, 2023, seven new companies will be added to AP7’s blacklist. All companies are blacklisted because they do not act in line with the Paris Agreement due to large-scale coal operations without credible transition plans. Four companies have been removed from the list. A total of 107 companies are blacklisted and excluded from the…

2023-05-30

AP7 och LGIM i partnerskap kring klimatomställning

AP7 har inlett ett partnerskap med Legal & General Investment Management (LGIM) för att utveckla en klimatomställningsstrategi som ingår i AP7:s omställningsportfölj. Partnerskapet med LGIM är ett aktivt investeringsmandat. Målsättningen med det aktiva mandatet tillsammans med LGIM är att uppnå positiv effekt i företags klimatomställning och samtidigt uppnå positiv värdeutveckling. LGIM:s och AP7:s gemensamma strategi…

AP7 and LGIM establish partnership to launch climate transition strategy

AP7 has entered into a partnership with Legal & General Investment Management (LGIM) to develop a climate transition strategy as part of AP7’s transition portfolio. The partnership with LGIM is an active investment mandate. The objective of the active mandate together with LGIM is to achieve a positive effect in companies’ climate transition and at the same…

2023-05-24

AP7 i förlikning med Kraft Heinz om 450 miljoner dollar

Kraft Heinz har gått med på att betala 450 miljoner dollar för att avgöra en grupptalan där AP7 varit ledande målsägande, så kallad lead plaintiff. Målet handlade om att väsentligt vilseledande uttalanden uppfattas ha skett i samband med sammanslagningen av Kraft Foods och Heinz 2015. Ärendet hanterades av US District Court for the Northern District…

AP7 in settlement with Kraft Heinz for $450 million

Defendants have agreed to pay $450 million to settle a class action in which AP7 was the lead plaintiff. The case concerned alleged materially misleading statements made in connection with the 2015 merger of Kraft Foods and Heinz. The case was handled by the US District Court for the Northern District of Illinois and the…

2023-05-10

AP7 Klimathandlingsplan 2023

AP7 publicerar uppdaterad klimathandlingsplan med målsättning att bidra till nettonollutsläpp globalt senast år 2050. En av de största riskerna för att AP7 ska misslyckas med uppdraget att skapa god avkastning och ge våra sparare goda pensioner, är att världen inte lyckas begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. Med vår klimathandlingsplan vill vi tydliggöra vår avsikt att vara…

Climate Action Plan 2023

AP7 publish updated Climate Action Plan on how to contribute to attaining net zero emissions globally by 2050. One of the major threats to AP7’s mission, to generate returns and provide our savers with a good pension, is that we fail when it comes to limiting the global temperature increase to below 1.5 degrees. With this roadmap, we wish to…

2023-05-02

Styrelseansvar för klimatomställning i fokus under röstningssäsong

AP7 röstar vid över 4000 bolagsstämmor varje år. Under bolagsstämmosäsongen 2023 kommer extra fokus att läggas på att hålla bolagsstyrelser ansvariga för att företagen bedriver en trovärdig klimatomställning. Enligt Internationella energirådet, IEA, måste utsläppen halveras till år 2030 om vi ska nå nettonollutsläpp till 2050. Det innebär att omställningen behöver öka inom de närmaste åren…

Board responsibility for climate transition in focus during the AGM season

Each year AP7 votes at over 4000 company meetings. During the 2023 AGM season, AP7 will place extra focus on holding the Board of Directors accountable for delivering credible climate transition plans. According to the International Energy Agency, IEA, greenhouse gas emissions must be halved by 2030 on the path to net zero emissions by…

2023-04-27

Investerargrupp i Tesla uppmanar till översyn av bolagsstyrningen

17 investerare inklusive AP7, som tillsammans äger aktier i Tesla för över 1,5 miljarder USD, har i ett brev till styrelsen kritiserat företaget för bristande bolagsstyrning. Investerargruppen anser att styrelsen visar tecken på att inte representera aktieägarnas intressen i tillräckligt hög utsträckning. I brevet skriver investerarna: Styrelsens knappa tillsyn av vd Elon Musk och andra…

2023-03-23

Vatten – en försummad hållbarhetsfråga

I kölvattnet av klimatfrågan är vatten en avgörande hållbarhetsfråga där ökad mätbarhet öppnar upp nya möjligheter för investerare. Det skriver Johan Florén, ESG och kommunikationschef på AP7, med anledning av att FN:s första vattenkonferens på nästan 50 år pågår 22-24 mars i New York. Vatten – en försummad hållbarhetsfråga När AP7 nyligen gjorde en preliminär utvärdering av naturrelaterade…

2023-03-09

AP7 policydialog och klimatlobbying 2022

AP7 har sammanställt sitt arbete med samhällspolitisk dialog och klimatlobbying utifrån standarden ”Global Standard on Responsible Corporate Climate Lobbying”. Med ett långsiktigt och globalt ägande i över 3000 bolag kan vi i vår ägarstyrning arbeta med att främja att företagen tar ansvar för sin verksamhet och dess effekter på omvärlden. Det innebär att vi också…

AP7 Public policy dialogue and climate lobbying 2022

AP7 has summarized its own work on public policy dialogue and climate lobbying based on the “Global Standard on Responsible Corporate Climate Lobbying”. With a long-term global ownership in over 3 000 companies, we can work through our active ownership with issues that encourage companies to take responsibility for their business operation and its effects on…

2023-02-22

AP7:s års- och hållbarhetsredovisning för 2022

English version to come. I AP7:s års- och hållbarhetsredovisning för 2022 skriver Richard Gröttheim sitt sista vd-ord efter 22 år inom fonden varav 12 år som vd. – Efter tjugotvå år på AP7, varav tolv som vd, är det dags för ett nytt kapitel i mitt liv. Jag blickar stolt tillbaka på alla år där vi skapat…

2023-02-07

Vikten av Hållbar effektmätning

Kopplat till vårt tema Hållbar effektmätning bjöd vi in till ett samtal för att diskutera mätning av samhällsnyttan av investeringar och ägarstyrning. Varför är det viktigt att mäta? Hur mäter man direkta och indirekta effekter bäst? Kan man nettoväga negativa mot positiva ESG-effekter i investeringar? Maria Håkansson, vd Swedfund, Lisa Beauvilain, Head of Sustainability & ESG…

2022-12-01

3 nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 104 bolag svartlistade

Per den 1 december 2022 tillkommer 3 nya bolag på AP7:s svarta lista. Varav ett bolag svartlistas baserat på involvering inom kärnvapen. Två bolag är svartlistade på grund av att de inte agerar i linje med Parisavtalet genom storskalig verksamhet inom kolindustrin utan trovärdiga klimatomställningsplaner. Ett bolag har avförts från listan. Totalt är 104 företag svartlistade…

3 new companies on AP7’s blacklist – a total of 104 companies blacklisted

As of December 1, 2022, 3 new companies will be added to AP7’s blacklist. One company is blacklisted due to involvement in nuclear weapons. Two companies are blacklisted because they do not act in line with the Paris Agreement due to large-scale coal operations without credible conversion plans. One company has been removed from the…

2022-11-29

AP7 tar Activision och Microsoft inför rätta

I ett rättsfall i USA har AP7 stämt Activision, dess styrelse och Microsoft i samband med Microsofts föreslagna förvärv av Activision. Bakgrunden är att processen kring förvärvet, såväl som budet och villkoren, inte har skett korrekt utan missgynnat Activisions aktieägare vilket inkluderar AP7 och våra sparare. År 2021 blev Activision och dess vd involverade i ett…

2022-11-22

Svenska folket anser att pensionsfonder ska beakta ESG men tvekar på effekten

En stor majoritet av svenskar tycker att AP-fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik i förvaltningen av pensionerna. Det ligger i linje med hur AP-fonderna styrs enlig lag idag. Men det råder en kluven bild över tron att pensionsfonder kan påverka företag inom ESG. Det framgår av en undersökning Kantar Sifo har gjort åt AP7.…

2022-11-09

Paris Aligned Asset Owners publicerar Progress Report

Paris Aligned Asset Owners (PAAO) har publicerat sin första Progress Report. I rapporten visas de steg som tagits av kapitalägare för att nå nettonollmål. PAAO är ett initiativ bestående av 57 kapitalägare som förvaltar över 3,3 biljoner USD. Gemensamt har kapitalägarna åtagit sig att stödja målet om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050 eller tidigare. PAAO:s…

2022-10-20

Investerare tar Volkswagen till domstol

(For English version please read joint press release at: Investors turn to courts after VW withholds climate lobbying details) Volkswagen har vid upprepade tillfällen motarbetat förslag från aktieägare om transparens kring klimatlobbying. AP7, Church of England Pensions Board, danska AkademikerPension samt AP2, AP3 och AP4 tar därför bolaget till tysk domstol för att utreda minoritetsägares…

2022-09-26

DN Debatt – Ägarnas jobb är att ställa om utsläppsbolag

Kapitalägare har en viktig roll för att uppnå förändring hos utsläppsbolag. Det skriver Richard Gröttheim och Johan Florén, vd respektive chef ESG och Kommunikation på AP7, i nedanstående debattartikel på DN Debatt 26 september.   Ägarnas jobb är att ställa om utsläppsbolag Valrörelsen är över. Efter en sommar med extremväder och bränder runt om i världen…

Owners can put pressure on high-emitting companies to adapt

Asset owners have an important role in achieving change in high-emitting companies. Today, 26th of September, Richard Gröttheim and Johan Florén, CEO and head of ESG and Communications at AP7, publish the following opinion piece in the Swedish daily DN Debatt.   Owners can put pressure on high-emitting companies to adapt The Swedish election campaign is over. After…

2022-07-11

AP7 lämnar in motion till Teslas årsstämma beträffande arbetsrättigheter

AP7 är delaktig i att lämna in en motion till Teslas årsstämma tillsammans med Nia Impact Capital för att stärka arbetstagarnas rättigheter inom bolaget.  Stämmoförslaget, som leds av Nia Impact Capital, kommer att tas upp till Teslas årsstämma för tredje året i rad. Förslaget, med målet att stärka arbetstagarnas rättigheter, har tidigare år fått 27…

AP7 co-files shareholder resolution at Tesla AGM

AP7 co-files shareholder resolution at Tesla AGM together with Nia Impact Capital to strengthen workers’ rights.   The shareholder resolution, led by Nia Impact Capital, will be brought to Tesla’s AGM for the third consecutive year. The proposal, which seeks to strengthen workers’ rights, gained 27% of votes in 2020 and 45% of votes in 2021.…