Hoppa till innehållet
ap7 logo
AP7 Aktiefond
489.46
AP7 Räntefond
112.66

Framtidsforum

Omställningen till ett grönare samhälle kommer att kräva finansiering från både offentliga och privata aktörer. Finanssektorn har en central funktion att fylla och det behövs fördjupade kunskaper om finanssektorns möjligheter att bidra till omställningen och olika påverkansstrategiers effektivitet.

Framtidsforum är en fysisk och digital mötesplats som AP7 tagit fram. Syftet är att skapa en arena där finansbranschen, akademin, näringslivet, organisationer och politiken kan mötas och bättre förstå varandras behov och förutsättningar för att omställningen till ett grönare samhälle ska fungera effektivt.

Första gången Framtidsforum arrangerades var 2015. Utgångspunkten var resultaten som rör finansbranschen i Stockholm Environment Institutes (SEI) rapport New Climate Economy. Till seminariet tog AP7 i samverkan med SEI fram skriften Investerare i en ny klimatekonomi som sammanfattar några av de centrala delarna om vad klimatutmaningen innebär för finansbranschen. Här kan du läsa en sammanfattning av dagen.

Uppföljningen 2016 fokuserade på att identifiera forskningsteman där kunskap behöver fördjupas och breddas för att underlätta omställningen. Förutom talarna på scenen fyllde alla deltagare en mycket viktig funktion under gruppdiskussionerna. Resultaten från dagens gruppdiskussioner bearbetades och ledde så småning om till ett forskningsprojekt, En ”grönare” finanssektor – hur forskningen kan informera finansiella beslutsprocesser. 

Forskningsprojektet finansieras av Vinnova och startade 2017 på Stockholms Handelshögskola, med MISUM (Mistra Center for Sustainable Markets) som forskningskoordinator.  AP7 är en av initiativtagarna till projektet och kommer tillsammans med Storebrand aktivt delta som partner i ett av tre delprojekt, –Investerares strategier för utfasning av kol. 

AP7:s syfte med projektet är att fördjupa förståelsen för när, varför och hur ägarstyrning och investeringsstrategier påverkar kolanvändingen samt få en större tydlighet i hur kolkonsumtionen kan minska i bolagen vi äger.