AP7 Räntefond
111.93
AP7 Aktiefond
398.60

Personuppgiftspolicy

Giltig från och med 25 maj 2018

Denna policy ska tillämpas i situationer där Sjunde AP-fonden (”AP7”) behandlar personuppgifter så som personuppgiftsansvarig.

Denna personuppgiftspolicy gäller endast för de specifika webbsidor på www.ap7.se, nedan betecknat som ”Webbplatsen”. AP7 samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för.

I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du gör något av nedan på vår webbplats.

Insamling av uppgifter

Söka lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss

Via webbplatsen annonseras eventuella lediga tjänster ut. När man klickar vidare på länken för mer information och anvisning om hur man ansöker dirigeras man vidare till våra samarbetspartners avseende rekryteringar. Detta innebär att AP7 inte direkt samlar in personuppgifter i detta avseende och därmed omfattas personuppgiftsbehandlingen av våra samarbetspartners personuppgiftspolicy.

I de fall våra samarbetspartners presenterar kandidater för oss behandlas uppgifterna av AP7 endast under perioden för rekryteringsprocessen. AP7 behandlar personuppgifterna för ändamålet att hantera aktuella eller kommande rekryteringsbehov. Personuppgifterna behandlas i huvudsak för att motta och bedöma ansökan, kontakta sökanden samt lagra ansökan. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att fullföra det kommande anställningsavtal eller för att vidta åtgärder på sökandes begäran innan sådant avta ingås. Typiska personuppgifter i detta avseende kan vara namn, adress, epost, bild och telefonnummer.

Ansökningar och personuppgifter för kandidater som presenterats, men inte gått vidare, lagras endast under rekryteringsprocessen och tas bort omedelbart därefter. Personuppgifterna avseende den kandidat som anställs, och därmed omfattas av AP7:s personuppgiftspolicy såsom anställd hos AP7, lagras enligt gällande regler.

Lämna anbud i våra upphandlingar

På webbplatsen finns information om aktuella upphandlingar och hur man lämnar anbud på dessa. Anbuden lämnas i original och på digitalt media. I inskickade anbud kan det finnas personuppgifter såsom namn, adress, epost och telefonnummer. AP7 behandlar personuppgifterna för ändamålet att hantera och utvärdera de anbud som kommer till AP7 via offentliga upphandlingar. Personuppgifterna behandlas i huvudsak för att motta och bedöma anbud, kontakta anbudsgivare samt lagra anbud. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att utföra uppgift av allmänt intresse dvs behandlingen är nödvändig för AP7 för att utföra sina uppgifter som statlig myndighet enligt lagen om offentliga upphandlingar. Alla anbud diarieförs och är enligt huvudprincip allmänna handlingar och därmed offentliga. Det anbud som vinner upphandlingen diarieförs och bevaras enligt gällande regler. De anbud som inte kommer vidare i upphandlingen diarieförs och lagras under fyra år vartefter de gallras bort.

Kommunicera via vårt kontaktformulär på hemsidan

På webbplatsen finns ett kontaktformulär där meddelande kan lämnas. De personuppgifter som anges i detta formulär är namn och epost. Vi föreslår att du minimerar de personuppgifter du lämnar till AP7 och inte lämnar känsliga personuppgifter när du kommunicerar med oss utan anger endast vad som är nödvändigt för din fråga. AP7 behandlar dina personuppgifter endast för att besvara din fråga och för ändamålet att hantera sitt kommunikationsuppdrag som statlig myndighet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra en uppgift av allmänt intresse dvs den serviceskyldighet som AP7 har som statlig myndighet. Inkommande meddelanden raderas varefter de behandlats. Inga personuppgifter lagras därmed längre än nödvändigt för att hantera din fråga.

Sociala medier

På dessa medier ansvarar AP7 endast för eventuella personuppgifter som myndigheten själv publicerar, inte för personuppgifter som andra lämnar.

Prenumeration på blogginlägg

För att du ska kunna prenumerera på AP7s blogg och få utskick från oss behöver vi hantera dina personuppgifter, i detta fall din e-postadress. Personuppgiftsbehandlingens ändamål är att kunna utföra prenumerationstjänster och för ändamålet att utföra AP7:s kommunikationsuppdrag som statlig myndighet. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att utföra uppgift av allmänt intresse dvs den serviceskyldighet som AP7 har som statlig myndighet. Personuppgifterna tas bort i samband med att prenumerationen upphör. Uppgiften vidarebefordras heller inte till tredje part.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter. Sådana rättigheter innebär att du kan:

  • Kräva att dina personuppgifter rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.
  • Invända mot viss behandling av dina personuppgifter.
  • Kräva radering av dina personuppgifter.
  • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
  • Få information om dina personuppgifter behandlas av AP7 och om så är fallet, få en kopia på personuppgifterna.
  • Få dina personuppgifter, som tillhandahållits av dig och som behandlas baserat på samtycke eller avtal i skriftligt eller vanligt använt elektroniskt format, när möjligt, överfört till en annan tjänsteleverantör (dataportabilitet).
  • Återkalla ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter.
  • Framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, www.datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Kontaktuppgifter

Vid frågor, begäran om registerutdrag, eller om begäran att få andra rättigheter och framföra klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter kontakta AP7:s dataskyddsombud på dataskydd@ap7.se

Om du vill klaga

Om du vill klaga att vår behandling bryter mot dataskyddsförordningen eller annan integritetslagstiftning, kan du vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.