AP7 Räntefond
112.47
AP7 Aktiefond
328.69

Aktieplaceringar

AP7 Aktiefond har utformats för att fungera som byggsten i det statliga erbjudandet i premiepensionssystemet. AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i AP7 Såfa.

Placeringsstrategi

Strategin i AP7 Aktiefond är att,

  • placera tillgångarna globalt i aktier och aktierelaterade finansiella instrument med bred branschmässig spridning – basportföljen
  • öka avkastningsmöjligheterna och därmed risken – hävstång
  • ytterligare öka avkastningsmöjligheterna genom aktiv förvaltning på vissa utvalda marknader – alfakällor och taktiska placeringar

Basportföljen

Basportföljen i AP7 Aktiefond består av 96 procent globala aktier och 4 procent aktier i onoterade bolag (så kallad private equity).

Tillgångsslaget globala aktier ska ge en aktieexponering som motsvarar indexet MSCI All Country World Index. Förvaltningen sker passivt. Det innebär att aktieportföljens sammansättning följer sammansättningen i index så nära som möjligt.

Tillgångsslaget private equity omfattar indirekta placeringar i fonder, som i sin tur placerar i onoterade aktier. En del av placeringarna i private equity är inriktade på miljötekniksektorn, så kallad clean-tech.

Investeringarna i private equity har som mål att över tid ge en genomsnittlig avkastning som överstiger den noterade aktiemarknaden (MSCI ACWI) med 2 procent efter alla kostnader. Historiskt har det målet uppnåtts och de totala kostnaderna legat på knappt 2,5 procent av avsatt investeringskapital.

Hävstång

Hävstång innebär att fondens värdeutveckling förstärks jämfört med den underliggande marknadens utveckling. Hävstången ökar risken och ger därmed möjligheter till högre avkastning.

AP7 Aktiefond har en hävstång som i normalfall motsvarar 25 procent av fondens kapital. Det betyder att varje investerad krona ger en utväxling på 1,25 gång, både i uppgång och i nedgång, jämfört med marknadsutvecklingen.

Hävstången uppnås genom att AP7 Aktiefond placerar i finansiella instrument (derivatinstrument) som ger det ökade placeringsutrymmet. Information om hävstångens nivå lämnas kvartalsvis under efterföljande kvartal. Däremellan lämnas ingen ytterligare information då det kan försämra affärsmöjligheterna.

Valutaexponering

AP7 Aktiefond är en global aktiefond som har 99 procent av placeringarna utanför Sverige. Det innebär att valutarörelser på kort sikt kan få stor påverkan på fondens utveckling. Spararna har pengarna hos AP7 under flera decennier och mot dessa tidshorisonter har fonden ingen uppfattning om valutornas relativa utveckling. Det finns inget skäl att anta att den svenska kronan varken ska försvagas eller förstärkas mot övriga valutor.

I korthet baseras fondens valutaexponering på två beslut:

Beslutet att inte valutasäkra utländska investeringar

  • Valuta i sig inget tillgångsslag och har ingen förväntad avkastning. Valutarörelser är ett nollsummespel, där en valutas förstärkning är en annan valutas försvagning.
  • För förvaltare med en hög tolerans för kortsiktiga värdefluktuationer finns det få skäl att valutasäkra utländska tillgångar. Kontinuerlig valutasäkring genom terminskontrakt är, över tid, förknippat med betydande kostnader.
  • Inkluderandet av inkomstpensionen i analysen medför att spararens exponering mot kronor är mycket hög (mellan 50 och 90 procent) under hela livet. Detta är i sig en så stor ”home bias” att ytterligare valutasäkringar för att reducera andelen utländsk valuta vore olämpligt.

Beslutet att låta hävstångens finansiering ske i USD

  • Hävstången skapas genom finansiella derivatkontrakt i USD. Nästan all handel globalt i dessa kontrakt sker i USD, vilket innebär att priserna är väsentligt lägre och likvitditeten väsentligt högre än i någon annan valuta.
  • Hävstångsfinansiering i USD innebär lägre valutarisk och lägre kostnader än finansiering i annan valuta.

Alfakällor

För att öka avkastningen i AP7 Aktiefond används olika så kallade alfakällor. De viktigaste alfakällorna är ren alfaförvaltning av aktier och aktiv valutaförvaltning.
I den rena alfaförvaltningen av aktier genereras avkastning med förvaltningsmodellen ”lång/kort”. Långa positioner tas genom vanliga köp av aktier. Korta positioner tas i form av så kallad äkta blankning, som innebär att aktier lånas in för att omedelbart säljas. Genom försäljningslikviderna som erhålls vid blankningen kan de ”långa” aktieköpen finansieras. Något fondkapital behöver därför inte avsättas till den rena alfaförvaltningen.