Hoppa till innehållet
ap7 logo

Aktieplaceringar

AP7 Aktiefond har utformats för att fungera som byggsten i det statliga erbjudandet i premiepensionssystemet. Fonden är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil i AP7 Såfa och har därför en hög risk, riskkategori 6[1].

Placeringsstrategi

AP7 Aktiefond är en diversifierad globalfond med riskhöjande inslag och tydlig ESG-profil. Strategin i AP7 Aktiefond är att,

  • placera tillgångarna i globala aktier med bred geografisk och branschmässig spridning, och aktierelaterade finansiella instrument som höjer risk och förväntad avkastning – globalportfölj
  • öka riskspridningen ytterligare genom att vikta om och addera fler tillgångsslag och investeringsstrategier – diversifiering
  • anpassa den totala risknivån i fonden över tiden med hjälp av ett systematiskt riskramverk – riskhantering

Globalportföljen

Globalportföljen i AP7 Aktiefond består av globala aktier med normalt 25 procent hävstång. Tillgångsslaget globala aktier ska ge en aktieexponering som motsvarar indexet AP7 MSCI All Country World Index. Hävstång, som innebär att fondens värdeutveckling förstärks jämfört med den underliggande marknadens utveckling, uppnås med hjälp av finansiella instrument (derivatinstrument) som ökar placeringsutrymmet. AP7 Aktiefond har 99 procent av placeringarna utanför Sverige. Det innebär att valutarörelser på kort sikt kan få stor påverkan på fondens utveckling. Däremot finns inget skäl att långsiktigt anta att den svenska kronan varken ska försvagas eller förstärkas mot övriga valutor.

Diversifiering

För att sprida och effektivisera risktagandet investerar AP7 Aktiefond även i tillgångsslag och investeringsstrategier som kompletterar urvalet i globalportföljen. Denna diversifiering åstadkoms på flera sätt. Dels genom investeringar i kategorier av aktier som saknas eller är underrepresenterade i globalportföljen, till exempel onoterade bolag (Private Equity), småbolag och tillväxtmarknader. Dels genom investeringar i faktorriskpremier, det vill säga investeringar i bolag med särskilda egenskaper, till exempel kvalitets- och värdebolag. Även absolutavkastande alfakällor kan bidra till diversifieringen.

Riskhantering

Ramverket för riskhantering utgår från AP7:s långsiktighet och grundantaganden om att marknadsförhållanden och framtidsutsikter bör påverka sparandets långsiktiga sammansättning.  Ramverket är ett sätt att hantera risker i aktieportföljen och skydda fondkapitalet, framför allt genom att begränsa effekten av extrema nedgångar på aktiemarknaden och dess inverkan på kapitalet i AP7 Aktiefond.

[1] Fondens EU-reglerade risk-klassificering beskriver hur värdet på en fondandel har varierat under de fem senaste åren.