Hoppa till innehållet
ap7 logo

Fördjupning placeringsstrategi

Private Equity

Onoterade bolag, så kallad private equity, omfattar indirekta placeringar i fonder, som i sin tur placerar i onoterade aktier.

Investeringarna i private equity har som mål att över tid ge en genomsnittlig avkastning som överstiger den noterade aktiemarknaden (MSCI ACWI) med 2 procentenheter per år efter alla kostnader. Historiskt har det målet uppnåtts och de totala kostnaderna har legat på knappt 3 procent av avsatt investeringskapital.

Faktorinvesteringar

Riskmässigt är AP7 Aktiefond koncentrerad till globala aktier. För AP7 är investeringar i faktorriskpremier en möjlighet att diversifiera portföljen och sänka risken utan att avkastningen påverkas. Faktorinvestering innebär att man formar portföljer genom systematiskt urval av aktier med särskilda egenskaper, vilka förväntas leda till förbättrad riskjusterad avkastning över tid. Exponering mot riskfaktorer, som till exempel kvalitét och värde, kan öka effektiviteten i det totala risktagandet på grund av långsiktiga riskpremiers låga samvariation med globala aktier och förväntan om positiv långsiktig avkastning.

Alfakällor

För att öka riskspridningen och avkastningen i AP7 Aktiefond används olika så kallade alfakällor. De viktigaste alfakällorna är alfaförvaltning av aktier. I alfaförvaltningen av aktier genereras avkastning med förvaltningsmodellen ”lång/kort”. Långa positioner tas genom vanliga köp av aktier. Korta positioner tas i form av så kallad äkta blankning, som innebär att aktier lånas in för att omedelbart säljas. Genom försäljningslikviderna som erhålls vid blankningen kan de ”långa” aktieköpen finansieras. Något fondkapital behöver därför inte avsättas till alfaförvaltningen.

ESG

AP7 använder aktivt sitt ägarinflytande för att påverka bolag i ägar- och hållbarhetsfrågor. Som en del av påverkansarbetet svartlistar fonden bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner. Vidare integrerar fonden hållbarhet i portföljens placeringar genom att investera i lösningar på klimatproblem (ibland betecknat ”impact-investeringar”).

  • Inom diversifieringsportföljen är en del inriktad på bolag med lösningar på vattenproblem och klimat- och miljöproblem.
  • Inom Private Equity är en del inriktad på miljötekniksektorn, så kallad clean tech.

Valutaexponering

AP7 Aktiefond är en global aktiefond som har 99 procent av placeringarna utanför Sverige. Det innebär att valutarörelser på kort sikt kan få stor påverkan på fondens utveckling. Spararna har pengarna hos AP7 under flera decennier och mot dessa tidshorisonter har fonden ingen uppfattning om valutornas relativa utveckling. Det finns inget skäl att anta att den svenska kronan varken ska försvagas eller förstärkas mot övriga valutor.

I korthet baseras fondens valutaexponering på två beslut:

Beslutet att inte valutasäkra utländska investeringar

  • Valuta i sig inget tillgångsslag och har ingen förväntad avkastning. Valutarörelser är ett nollsummespel, där en valutas förstärkning är en annan valutas försvagning.
  • För förvaltare med en hög tolerans för kortsiktiga värdefluktuationer finns det få skäl att valutasäkra utländska tillgångar. Kontinuerlig valutasäkring genom terminskontrakt är, över tid, förknippat med betydande kostnader.
  • Inkluderandet av inkomstpensionen i analysen medför att spararens exponering mot kronor är mycket hög (mellan 50 och 90 procent) under hela livet. Detta är i sig en så stor ”home bias” att ytterligare valutasäkringar för att reducera andelen utländsk valuta vore olämpligt.

Beslutet att låta hävstångens finansiering ske i USD

  • Hävstången skapas genom finansiella derivatkontrakt i USD. Nästan all handel globalt i dessa kontrakt sker i USD, vilket innebär att priserna är väsentligt lägre och likvitditeten väsentligt högre än i någon annan valuta.
  • Hävstångsfinansiering i USD innebär lägre valutarisk och lägre kostnader än finansiering i annan valuta.

Hävstång

För att öka möjligheterna till högre avkastning och därmed högre pension, använder AP7 så kallad hävstång i förvaltningen av AP7 Aktiefond. Hävstång innebär att fonden ingår derivatkontrakt som kan liknas vid att fonden lånar ytterligare pengar och placerar dessa i globala aktier. Placeringsutrymmet är därmed den summa du lånar gånger fondkapitalet. Detta gäller både i uppgång och nedgång.

Svängningarna i AP7 Aktiefond är alltså större än i en genomsnittlig global aktiefond. Men eftersom pensionssparande är ett långsiktigt sparande är svängningarna en förutsättning för att pensionskapital skall kunna växa. För att säkra dina pengar när du närmar dig pensionen styrs ditt sparande successivt över till AP7 Räntefond.