Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 Såfa

AP7 Såfa är premiepensionssystemets förvalsalternativ, vilket innebär att sparare som inte själva gör ett fondval hamnar i AP7 Såfa automatiskt.

Förvalsalternativet är en fondportfölj som består av två fonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Fördelningen mellan fonderna anpassas efter spararens ålder. Upp till och med 55 års ålder består AP7 Såfa av 100 procent AP7 Aktiefond. Vid 56 års ålder minskar andelen aktiefond med 3 till 4 procent per år medan andelen räntefond ökar. På så sätt utsätts spararna för allt mindre risk upp till 75 års ålder då fördelningen stannar på två tredjedelar räntefond och en tredjedel aktiefond.

Utveckling för AP7 Såfa

AP7* Privata fonder
YTD 12,6% 11,2%
5 år 77,7% 63,0%
10 år 275,2% 167,7%
Fondens start 514,4% 256,4%
Premiepensionen 537,1% 263,4%

Per 2024-04-30 (Uppdateras månatligen). Den historiska utvecklingen ovan inkluderar inte rabatter. * Siffrorna för AP7 Såfa gäller för samtliga sparare som grupp. Eftersom Såfa har olika fördelning av aktier och räntor vid olika åldrar, behöver den enskilde spararen gå in på sitt konto hos Pensionsmyndigheten för att få sitt individuella svar på värdetillväxten.
Informationsbroschyr

AP7 Såfa är särskilt utformad för att passa sparare som inte har kapitalförvaltning som intresse eller som inte själva vill välja fonder. Portföljen är också konstruerad för att komplettera inkomstpensionen, i syfte att förbättra riskspridningen och den förväntade avkastningen. Du kan välja AP7 Såfa för din premiepension och kombinera med andra fonder i premiepensionssystemet.

Läs mer om AP7 Såfa hos Pensionsmyndigheten

Avgift

Alla fonder tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för förvaltning och administration. Avgifterna påverkar hur stor den slutliga pension blir och är därför en viktig faktor att ta hänsyn till. Förvaltningsavgiften för AP7 Såfa varierar med åldern och är 0,05 procent upp till 55 års ålder. Därefter sänks avgiften i takt med att andelen räntefond ökar och är som lägst 0,04 procent vid 75 års ålder.

Risk

När man som sparare ska välja risknivå, är sparhorisonten en avgörande faktor. Pensionssparande sker normalt sett på lång sikt (30–40 år) och kan därmed ligga på en högre risknivå än pengar som ska användas inom en snar framtid. På så sätt ökar den potentiella avkastningen.

Den sammantagna risknivån för den allmänna pensionen bör ses genom att titta på risknivån hos inkomstpensionen tillsammans med premiepensionen. Tillsammans tillhör inkomst- och premiepensionen placerad i AP7 Såfa, risknivå 3 enligt SRRI*, vilket betyder medelrisk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet, upp till 55 års ålder. Efter 55 års ålder minskar risken i AP7 Såfa men det påverkar inte den totala risknivån för den allmänna pensionen.

Tittar man enbart på premiepensonen tillhör AP7 Såfa, för sparare under 55 år risknivå 6, vilket betyder mycket hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Sparare i AP7 Såfa flyttas med tiden till vänster på skalan, vilket beror på att aktiemarknadsexponeringen sjunker med stigande ålder. För sparare över 74 år tillhör AP7 Såfa kategori 4, vilket betyder medelrisk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan minska såväl som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

*SRRI (Syntetisk Risk och Avkastningsindikator) är en europeisk standard och den lagstadgade riskindikatorn i det standardiserade dokumentet Nyckelinformation för Investerare (KIID).

Kompletterar inkomstpensionen

Den allmänna pensionen består till största delen av inkomstpensionen, vilken är direkt kopplad till hur Sveriges ekonomi utvecklas. Räntan på pengarna bestäms av inkomstutvecklingen i Sverige.

Den andra delen är premiepensionen. Det är den del av pensionen som AP7 förvaltar och bland annat placerar på aktiemarknaden. Eftersom nya pensionsavsättningar görs årligen och aktiemarknaden går både upp och ned handlar spararen både när börsen är högt och lågt värderad. Det gör att betydelsen av svängningar på börsen minskar över längre tidsperioder.

I och med att inkomstpensionen är kopplad till Sveriges ekonomi och inkomstutveckling, kan premiepensionen bidra till att riskspridningen förbättras genom att ge exponering mot den globala kapitalmarknaden. På så sätt kompletterar inkomst- och premiepensionen varandra.

Förvalsalternativet AP7 Såfa är särskilt utformad för att matcha inkomstpensionen. Upp till 55 års ålder består aktieportföljen av en renodlad global aktiefond. Genom att sprida aktieinnehaven över hela välden minimeras sårbarheten för lokala börskrascher. För att spararen sedan ska påverkas mindre av dramatiska börssvängningar och få en större trygghet på äldre dagar, ökar andelen räntefond med 3 till 4 procent per år mellan 55 och 75 års ålder.

Så här byter du premiepensionsfonder

Vill du byta fonder inom premiepensionssystemet gör du det genom att logga in via Pensionsmyndighetens hemsida. Nedan finner du en kortfilm om hur du byter till förvalsalternativet AP7 Såfa.