Hoppa till innehållet
ap7 logo

Tre nya bolag på AP7:s svarta lista

AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. AP7 svartlistar företag som inte lever upp till denna lägstanivå. AP7 investerar heller inte i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Sedan december 2016 är även Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer vi utgår från i vår analys.

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Per den 15 juni 2020 är totalt 74 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. Efter det senaste halvårets normbaserade genomlysning svartlistas tre nya bolag.

Cronos Group svartlistas på grund av involvering i cannabis i strid med internationella konventioner mot narkotika. Elswedy Electric på grund av kränkningar av miljönormer i Tanzania genom konstruktion av vattenkraftverk i en världsarvsklassad nationalpark. SK Holdings  på grund av kränkningar av mänskliga rättigheter i samband med ett gasutvinningsprojekt i Peru.

Här finner du  AP7:s svarta lista per den 15 juni 2020

In English
AP7 invests in companies that in an acceptable way adhere to the international norms and conventions signed by Sweden. These are expressed in the UN Global Compact’s ten principles on human rights, labor, the environment and anti-corruption. AP7 does not invest in companies involved in the development or production of nuclear weapons. Beginning in 2016 the Paris Agreement to the UN Climate convention (UNFCCC) is included in our norms-based screening.

As of June 15, 2020, a total of 74 companies have been blacklisted and excluded from AP7’s investment universe. After the norm screening during the past six months, three new companies have been blacklisted.

Cronos Group due to involvement in the sale and production of cannabis in violation with international conventions. Elswedy Electric due to involvement in the violation of environmental norms at the World Heritage site of the Selous Game Reserve in Tanzania and SK Holdings due to involvement in the violation of human rights in a gas extraction project in Peru.

Here you can find the complete blacklist as of June 15 2020.