Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Samtliga AP-fonders hållbarhetsarbetet är ändamålsenligt givet deras uppdrag, konstaterade Helena Lindberg, riksrevisor och en av dem som granskat AP-fondernas hållbarhetsarbete.

Mikael Lindh Hok

Är AP-fondernas hållbarhetsarbete på rätt väg?

”Idag förvaltar Första till Fjärde AP-fonderna nästan 2 000 miljarder kronor. Fondernas avkastning har sedan 2001 bidragit till att värdet på buffertkapital ökat med nästan 1 400 miljarder kronor. Jag betraktar deras uppdrag med stor ödmjukhet och är imponerad över att fonderna har tagit så stora steg framåt i hållbarhetsarbetet.”

Så avslutade Finansmarknadsminister Max Elger sitt anförande vid den öppna utfrågningen om hållbarhet med vd:arna för Första till Fjärde AP-fonderna som Riksdagens finansutskott genomförde den 26 april.

Sedan den 1 januari 2019 har Första till Fjärde AP-fonden ett nytt mål för placeringsverksamheten: Kapitalet i fonderna ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet om hög avkastning och låg risk.

I nummerordning presenterade respektive vd arbetet på fonderna för att leva upp till hållbarhetsmålet.

Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden, inledde med att uttrycka att: ”Hållbarhetsuppdraget är en integrerad del av allt vi gör. Vi har rört oss framåt på hållbarhetsområdet och jag är stolt över resultaten men vi har inte offrat god avkastning eller sund riskhantering.”

Hon beskrev att ibland är avyttring av olika branscher en del i AP1:s strategi för att begränsa ESG-riskerna och för att kunna prioritera påverkansresurserna.

”Det är till exempel skälet till att vi avinvesterade fossila bränslen. Men påverkan och avinvesteringar ska inte ses som motsatsförhållanden utan komplement. Avinvesterar du sänker du möjligheten att påverka men begränsar din risk och kan påverka på annat håll”, förklarade Kristin Magnusson Bernard.

”När det gäller ansvarsfullt ägande och ägarstyrning är det något som legat högt på agendan sedan fonden startade. Ska man vara en ansvarsfull ägare så är att jobba aktivt med ägarstyrning ett givet verktyg för att påverka de bolag man investerar i”, följde Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, upp med när hon fick ordet.

Näst på tur stod Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden, som betonade att inte heller AP3 ser en konflikt mellan avkastning och hållbarhet.

”Långsiktigt hållbara investeringar blir lönsamma över tid, det är vår investeringsövertygelse. Vi har inte möjlighet att rädda världen, men vi har möjlighet att bidra till en bättre värld genom att arbeta med hållbarhetsrisker och möjligheter.”

Kerstin Hessius gick in på att hållbarhetsfrågor ofta drivs av känslor samtidigt som AP-fonderna strävar efter att vara forsknings- och faktabaserade. Något som gör att fonderna från tid till annan får utstå kritik.

”För effektivt hållbarhetsarbete är det viktigt att vi får bolagen med oss och inte emot oss, vi tror på dialog och samarbete. Ibland kan det uppfattas som att vi inte är tillräckligt kritiska utåt men vi prioriterar att uppnå resultat framför perception. Vi har en annan problematik också, att AP-fondernas investeringar är tacksamma att kritisera för att nå publicitet. Vi har svårt att ha en tillgångsportfölj som uppfyller allas särintressen där alla intressenter anser att alla investeringar är hållbara. Det är vår vardag.”

Niklas Ekvall, VD Fjärde AP-fonden, beskrev AP4:s fem strategier inom deras hållbarhetsarbete. Från transparent mätning, via att ha med hållbarhet i samtliga investeringsprocesser, kontrollera hållbarhetsrisker i sina investeringar samt investera i hållbarhetstrender för att som femte punkt påverka som ägare.

Efter de fyra vd:arnas anföranden besvarade Emma Sjöström, forskare vid Misum, Handelshögskolan i Stockholm, frågan: ”Vad säger forskningen om dialog kontra avinvestering?”. Hon belyste att såväl påverkansarbete som att sälja av har en roll att spela för att påverka bolag. Även om forskningen inte visat tydligt att avyttring ger effekt på bolagen så kan det sända signaler till bolag och påverka normer. Att påverka genom ägande finns det mer forskning kring och som visar att investerare med högt anseende samt samarbete mellan investerare är viktiga aspekter för att lyckas.

Strax före Finansminister Max Elgers kommentarer och frågestunden från finansutskottets ledamöter presenterade riksrevisor Helena Lindberg  Riksrevisionens granskning av AP-fonderna. Sammantaget konstaterade hon att samtliga AP-fonders hållbarhetsarbetet är ändamålsenligt givet deras uppdrag. Rekommendationen från Riksrevisionen för AP-fonderna handlar främst om att förtydliga såväl målsättningarna som rapportering kring resultatet av hållbarhetsarbetet tydligare. En uppgift viktig att arbeta mot men som inte är helt enkel att uppfylla sett till de många aspekter och perspektiven kring hållbarhet.