Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Vatten för låg prio – Water stewardship report

”Among companies, and I believe the same goes for investors, water is seen as an important issue but it is not a top priority. Not even with the water intensive companies we engaged with. For AP7, which invests in the global stock market, a global freshwater crisis is a material risk to our portfolios and our ability to generate pensions for our savers.”
– Charlotta Dawidowski Sydstrand, Sustainability Strategist AP7

Full report in English

I Davos i vintras identifierades färskvatten som ett av de största hoten mot den globala ekonomi. Men dessvärre är det en frågan som ändå inte prioriteras tillräckligt. Det är hög tid att göra vattenrisken till högsta prioritet.

Klimatförändringar kommer att förvärra vattenrisker, när temperaturen ökar kommer vattenriskerna att öka. Under de senaste åren har vi samtidigt sett ett ökande vattenuttag globalt. Så det är hög tid att företag, investerare och regeringar lyfter vattenrisker till högsta prioritet.

Det står klart i den rapport Sustainalytics skrivit på uppdrag av AP7 med rubriken ”Water Management and Stewardship: Benchmarking Corporate Practices”. Rapporten är en del i vårt treåriga temaarbete kring Färskvatten med syfte att undersöka hur vi som en universell aktiv ägare kan bidra till det sjätte globala målet: Färskvatten (SDG6).

Rapporten är den tredje och sista beståndsdelen i det påverkansprojekt vi genomfört med Sustainalytics. I en förstudie undersöktes 300 bolag med hög vattenrisk. 20 av dessa valdes ut för djupare dialoger, följt av att vid projektets slut utvärdera om ägardialogen med de 20 utvalda bolagen hade gett effekt.

När vi sammanfogar denna avslutande studie med förstudien tydliggörs två viktiga slutsatser. För det första att utmaningarna kring vattenhantering och vattenrisker kvarstår utan att närma sig förbättringar i linje med det sjätte globala målet. Den andra slutsatsen är att engagemang och dialog med bolag ger effekt. Bolagen där vi som ägare engagerade oss i hade förbättrat sin information om färskvattenrisker och hanteringen mer än övriga företag. Ökat ägarfokus skapar ökat engagemang och medvetenhet hos bolagen.

Ägardialogen ger högre medvetenhet om vattenrisker. De 17 bolagen i grafen ovan där dialog förts har i genomsnitt visat på förbättringar 2017-2019 (mörkblå jmft gul linje). Bättre än övriga 300 bolag i förstudien. Ägardialogen fick även fram ytterligare information om förbättringar än vad bolagen publicerat publikt (grön linje).

Men dessvärre går det att konstatera att färskvatten inte är en topprioriterad fråga även om den anses vara viktig. En förklaring kan vara att klimatfrågan dominerar över de andra Globala målen.

AP7: s avsikt med denna rapport var att tillföra kunskap till finanssektorn kring möjligheterna för investerare att bidra som aktiva ägare och att stimulera konkreta åtgärder. Investerare är mer än finansiärer av vattenprojekt. De är också ägare till företag med höga vattenrisker. Så ju mer erfarenhet vi lyfter kring aktivt ägande, desto bättre kan pensions- och institutionellt kapital bidra till att uppfylla de globala målen. Inte minst genom samarbete.

Våra slutsatser från rapporten:

 • Vatten viktigt men inte prioriterat
  Det kan vara ett tecken på att hållbarhetsarbete kring klimat överskuggar övriga globala mål.
 • Företag bättre än sina rapporter
  I dialogerna framkom att många bolag gav mer information än vad de tidigare redovisat. Kan vara symtom på att eftersom efterfrågan på vattenrapportering är låg prioriteras inte frågan lika högt.
 • Kostnaden för vatten ofta låg
  Det ger företagen litet incitament att genomföra vattenbesparande åtgärder eller effektiviseringar.
 • Mätningar av vatten bristfällig
  Det försvårar effektiv vattenförbrukning och samarbete längs lokala vattenresurser.
 • Saknas ofta helhetsbild och samverkan kring vatten
  Ofta saknas övergripande perspektiv längs med vattendrag. Mer samverkan kan ge ökad kostnadseffektivtet att hantera utmaningarna.
 • Dialog med bolagen ger fördelar för investerare och bolagen
  En aktiv ägardialog kan förbättra bolagen. Att bolagen som vi fört dialog med visat förbättringar innebär att det finns vinster för investerare att hämta genom att lägga resurser på att vara aktiva ägare. Det första viktigaste steget är att bolagen blir medvetna om sina risker. Bolagen får genom ökad förståelse för sina risker bättre förutsättningar att hantera riskerna samt mäta och optimera sina verksamheter.