Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Peter

Aktieägarförslag på bolagsstämmor – Vilka är trenderna?

Idag gästbloggar Oscar Bergman, managing partner på Nordic Investor Services, om trenderna kring aktieägarförslag på bolagstämmor.

 

Bolagsstämman fungerar som varje bolags högsta beslutande organ och är en möjlighet för aktieägarna att aktivt påverka styrningen av bolaget. Förslag som läggs av aktieägare till stämman är framförallt i USA ett populärt och vanligt förekommande sätt att påverka bolag och få dess styrelse att agera på ett visst sätt i någon specifik fråga.

Ofta går det att utläsa tendenser och trender som finns på en marknad via dessa förslag. Trenderna är sällan entydiga och det finns flera faktorer som samverkar till att en fråga får ett ökat fokus under en period, exempelvis lagstiftning, samhällsdebatt eller över tid förändrade synsätt hos investerarkollektivet.

Generellt kan det sägas att sådana trender sällan är tydligt avgränsade till ett år utan ofta löper över några år och det är inte ovanligt att en viss typ av förslag som ett år börjar förekomma i en bransch eller delmarknad sedan sprider sig vidare under kommande år. Det är också vanligt att en typ av förslag först börjar läggas på de största bolagen för att sedan filtreras ner genom börslistorna och når även medelstora och mindre bolag över tid.

Ett exempel på detta är frågan om proxy access – aktieägarnominering av styrelseledamöter i USA – som under de senaste åren har gått från att vara något mycket ovanligt och omstritt till att vara normen för större amerikanska bolag. Idag ger över 60% av bolagen i det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 aktieägarna möjlighet att nominera styrelseledamöter. Motsvarande siffra 2014 var under 1% och bara under 2017 motsvarade ökningen cirka 20 procentenheter.

En annan kategori av förslag som har ökat i frekvens under senare år är förslag kopplat till klimatfrågan. Under 2017 har detta område fått en ökad uppmärksamhet på stämmorna då fler investerare börjat hantera det som en fråga om att generera och bevara värde på lång sikt. Flera av världens absolut största kapitalförvaltare, som BlackRock, Fidelity och State Street, uttalade under 2017 på olika sätt att klimatrisk är en faktor som man beaktar allt mer och att man – till skillnad från vad som varit deras praxis tidigare – kan komma att stöda relevanta och välformulerade aktieägarförslag på detta område.

Resultatet av denna ökade medvetenhet och vilja att agera har lett till att det genomsnittliga stödet för förslag inom klimatområdet har ökat markant. Bland annat har några förslag fått majoritetsstöd vilket annars är mycket ovanligt för förslag inom hållbarhetsområdet.

Ytterligare en trend som tydligt kunde identifieras redan 2016 men som fortsatt och utvecklades vidare under förra året är fokus på jämställdhet och mångfald. Detta har framförallt manifesterats i förslag som fokuserar på löneskillnader mellan män och kvinnor bland anställda, vad som på engelska brukar benämnas som ”Gender Pay Gap”. Under 2016 inkom sådana förslag typiskt sett på stämmorna hos amerikanska IT-bolag men under 2017 omfattades även bolag inom finanssektorn och konsumentvarubolag av kampanjen. Starkast röstmässigt stöd har dock förslagen fått hos bolagen från Silicon Valley och flera av teknikindustrins giganter har under året frivilligt gått med på att öka sin rapportering kring jämställdhet och lönebildning. Under vintern och tidiga våren 2018 har utvecklingen fortsatt med att flera amerikanska storbanker som Bank of America, Citigroup, Wells Fargo och JP Morgan Chase har annonserat att man vidtar åtgärder för att offentligt publicera mer statistik på området och att systematiskt undersöka och åtgärda eventuella skevheter i lönesättningen. Man kan anta att denna typ av förslag och liknande frågeställningar kommer att fortsätta att dyka upp i aktieägarförslag även under de amerikanska bolagsstämmornas högsäsong i april-juni 2018.

Ofta är det ganska enkelt att utifrån trendlinjerna för antalet förslag och vilket stöd de får på stämmorna bedöma vilka typer av frågor som håller på att bygga momentum och vilka som efter en period börjar mattas av. Svårare är det att spekulera om vilka helt nya typer av förslag som kan dyka upp. En fråga som baserat på den bredare samhällsdebatten i USA kan tänkas komma upp även på bolagsstämmornas agendor är frågor kring handeldvapen, det amerikanerna brukar kalla gun control. Både tillverkare och återförsäljare av vapen är ofta börsnoterade och med till synes begränsade möjligheter att lagstiftningsvägen genomföra reformer ses detta som en mer framkomlig väg att införa nya ålderskrav eller andra begränsningar. Flera stora investerare har uttalat att man börjat tala med de berörda bolagen om hur de kan bedriva en mer ansvarsfull verksamhet på området, men det är oklart vad detta kommer att resultera i. Kanske kommer vapenfrågor blir en helt ny trend under 2018. Om några månader, efter en intensiv stämmosäsong, har vi svaret.

Oscar Bergman

Managing Partner

Nordic Investor Services