Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

State Street Advisors vd om att vara aktiv ägare med passiva pengar

State Street Global Advisors är världens tredje största kapitalförvaltare med över 2,5 biljoner dollar i förvaltat kapital, motsvarande cirka 23 000 miljarder kronor. AP7 har samarbetat med State Street under de senaste 18 åren. State Street Global Advisors vd Cyrus Taraporevala beskriver i nedanstående intervju från vår hållbarhetsredovisning deras perspektiv på ESG-frågor och aktivt ägande sett till att de är stora inom indexförvaltning.

For English version please read here

Ni är stora inom indexfonder som ofta förknippas med att vara en passiv ägare. Hur ser ni på att vara en aktiv ägare inom indexförvaltning?
Cyrus Taraporevala: Vi förvaltar såväl aktiva som indexbaserade strategier. I våra indexbaserade strategier kan vi inte göra om S&P 500 till S&P 499. Eftersom vi inte kan sälja en aktie i ett index har vi ett särskilt stort intresse för ett företags långsiktiga strategi och att dess styrelse kan uppvisa den typ av effektivitet och oberoende ledarskap som krävs för att göra ledningen ansvarig för att implementera en långsiktig strategi.

Vi fokuserar på frågor som är väsentliga för företagens förmåga att generera långsiktigt värde, bland annat frågor gällande miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Vi lägger vikt vid aktivt och konstruktivt engagemang istället för att vara passiva eller söka konfrontationer. Vi bidrar även regelbundet med vår syn inom viktiga ESG-frågor. Vi anser att denna typ av aktivt ledarskap som kännetecknas av öppet och konsekvent engagemang som stöttar bra bolagsstyrning och hållbarhetsmetoder bidrar till att förbättra den långsiktiga kvaliteten på företag och våra index.

Vilka är de vanligaste fördomarna om indexförvaltning och ansvar gällande ESG?
Cyrus Taraporevala: Det största missförståndet som vi ofta stöter på är uppfattningen att indexförvaltning är något passivt. Först och främst är det ur en operativ synpunkt inte någon bagatell att övervaka och indexera nära och korrekt under en lång tid.
Vi ser även att många investerare inte känner till vårt active stewardship-program och det systematiska sättet vi för samtal med företagen i vår portfölj om ESG-frågor. Till exempel anser vi att klimat är en risk som alla företag måste hantera och det har sedan en tid tillbaka varit en viktig fråga för vårt förvaltarteam.

Under 2016 var vi den största fondförvaltaren som röstade för förslag från aktieägare om att uppmana företagen att rapportera om riskerna kopplade till klimat förändringar. Året därpå följde en del andra kapitalförvaltare efter och röstade för dessa klimatrelaterade förslag vilket gjorde att de gick igenom på stämmorna.

Till och med en del tillsynsmyndigheter underskattar vår engagemangsnivå och tror felaktigt att vi lägger ut vår rösträtt till röstningsrådgivare. Vi behöver ofta förklara för dem hur vi använder data och analyser från röstningsrådgivare, men betonar att det är vi själva som tar besluten om hur vi ska rösta. Vi behöver även påminna marknaden om den unika fördelen vi har som en stor och global investerare som har innehav i nästan alla börsnoterade företag i världen. Det ger oss ett unikt perspektiv beträffande vad som är bra, dåliga eller undermåliga ESG-metoder.

Har du upplevt ökade förväntningar från dina investerare som exempelvis pensionsförvaltare gällande ESG-ansvar?
Cyrus Taraporevala: Ja, vi har definitivt sett ett ökat intresse för ESG från våra kunder under de senaste åren. Självklart varierar intresset mellan olika regioner. Stora offentliga pensionsförvaltare i norra Europa, Australien, Kanada, USA och Japan har uttryckt det största intresset.

Detta är definitivt en tid då ESG-frågor blir standard. ESG-strategier har funnits sedan 1985. De var inledningsvis nischade produkter för uppdragsbaserade investerare som ville gallra vissa typer av branscher och företag. Nu ser vi en större efterfrågan på en komplett integration av ESG i hela vår investeringsplattform. Det beror på att ESG-frågor ligger bakom en större del av ett företags värde och som långsiktiga investerare kan vi inte bortse från dessa frågor.

Har du stött på något motstånd mot det ökade ESG-fokuset?
Cyrus Taraporevala: Ja, vi har fått kritik från en del företagsgrupper om att vi ”för in politik” i styrelse rummet genom att fokusera på ESG-frågor. De menar att vi missbrukar våra rättigheter som aktieägare för att tvinga på godtyckliga politiska eller sociala ”värderingar” på företag. Men som jag skrev i en artikel för Financial Times i juli 2018, är detta en fullständigt felaktig framställning av vårt uppdrag.

Vi strävar efter långsiktigt värde för miljoner vanliga investerare i en värld som blir allt mer besatt av kortsiktiga resultat. Det är målet, inte någon politisk agenda, som ligger bakom att vi har utvecklat rigorösa, analysbaserade engagemangsprogram. Det finns inget självändamål att föra in politik i styrelserummen, utan vi tror att fokus på ett active stewardshipprogram är viktigare än någonsin för att säkerställa hälsosamma marknader, hållbar ekonomisk tillväxt och delat välstånd.

Hur ser du på att avyttra innehav som ett ESG-verktyg?
Cyrus Taraporevala: Som tidigare nämnts ger inte våra indexstrategier oss möjligheten att avveckla eller sälja av på samma sätt som våra aktiva förvaltare kan. Men med tanke på framgången för vårt active stewardship-program ser vi även den effekt som engagemang och att vara aktiva aktieägare har. Exempelvis utöver våra samtal med olje- och kolföretag, anser vi att bransch initiativ som Taskforce on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) kan vara ett effektivt sätt för fossil bolag att bli mer öppna om sina klimatrelaterade risker och att det kan hjälpa dem att börja tänka på hållbarheten i de egna affärsmodellerna.

Med tanke på ert ägande i breda index, arbetar ni med alla ESG-frågor parallellt och i alla företag, eller fokuserar ni på vissa ämnen?
Cyrus Taraporevala: Varje år gör vårt ägarstyrningsteam en riskbaserad analys och prioriterar ESG-frågor som exempelvis kvaliteten på styrelsen, jämn könsfördelning, klimatrisk och vattenhantering såväl som särskilda sektorer som granskas noggrant. Detta aktiva och riktade arbetssätt bidrar till att öka vår påverkan på flera olika företag, samtidigt som det begränsar ESG-risken i portföljen. Slutligen anser vi att öppenhet är fundamentalt för ett effektivt ägarstyrningsprogram. Varje år publicerar vi en detaljerad ägarstyrningsrapport som beskriver hur vi arbetar och röstar.

Vilka ESG-frågor kommer ligga i fokus de kommande åren?
Cyrus Taraporevala: Vårt fortsatta fokus kommer att ligga på bra bolagsstyrning. Det beror på att många andra risker är kopplade till hur bra styrningen är och i vilken utsträckning styrelsen arbetar med att hantera övervakningen av dessa risker. Även klimatrisken kommer att fortsätta vara en viktig fråga eftersom företagen fortfarande är i startgroparna med det hårda arbete som krävs för att förstå den långsiktiga inverkan på deras affärsmodeller.

I takt med att investerare utvecklar sin förståelse för hur ESG-faktorerna påverkar det långsiktiga värdet, är det sannolikt att ytterligare frågor inkluderas. Framför allt handlar det om sociala frågor som exempelvis mångfald, kultur, mänskligt kapital och den sociala och miljömässiga inverkan från ett företags leveranskedja. På State Street Global Advisors har vi under många år fört samtal med företag inom dessa områden och vi kommer att sträva efter att ta vara på kunskapen för att utveckla dialogen om hur depåverkar det långsiktiga värdet.