Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Hur kan kapitalet bidra till bättre levnadstandard i världen?

 

Den 3 juni 2020 pågick konferensen ”Building back better – Finance and development leaders in joint action” som Sida och FN arrangerade i spåren av Covid-19. Inbjudna var GISD, Global Investors for Sustainable Development, för att dra lärdomar om hur världens finansiella aktörer kan bidra till FN:s globala hållbarhetsmål som berör fattigdom, hunger, jämlikhet och ekonomisk tillväxt.

I linje med konferensens ambitioner har AP7 inom temat Arbetsvillkor i gröna näringar, undersökt hur kapitalägare kan bidra till FN:s åttonde globala hållbarhetsmål (SDG 8) – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Här nedan är ett utdrag från vår hållbarhetsredovisning om våra lärdomar hittills i detta pågående temaarbete.

Allt fler investerare anser att ett minimikrav för ansvarsfullt företagande är att respektera internationella människorättsnormer. Goda arbetsförhållanden i livsmedelsförsörjningskedjan, särskilt för småskaliga jordbrukare och plantagearbetare, har en direkt koppling till flera globala utvecklingsmål (SDG). Jordbruksarbetare som får en dräglig livsinkomst är mer benägna att skicka sina barn till skolan, säkra en långsiktig matförsörjning för sina familjer och undkomma fattigdom. En tillräcklig inkomstnivå för en fattig landsbygdsbefolkning bidrar också till att minska inkomstskillnaderna både på nationell och global nivå.

Under 2018 tog vi tillsammans med Sustainalytics fram förstudien ”Mapping labour rights issues in the food supply chain”. Syftet var att skapa en överblick över vad vi ska inrikta oss på för att få bäst effekt och en redogörelse för hur investerare kan påverka bolag att kartlägga de främsta riskerna för kränkningar av arbetstagarrättigheter och att förbättra sin beredskap att hantera dessa risker.

Några av slutsatserna från förundersökningen var att:

  • Barnarbete och tvångsarbete är två av de allvarligaste människorättsfrågorna inom livsmedelsproduktion.
  • Migrantarbetare är en särskilt sårbar grupp. Var fjärde offer för tvångsarbete utnyttjas utanför sitt hemland.
  • En komplex men viktig fråga att diskutera är att otillräcklig levnadslön är en av grund orsakerna till barn- och tvångsarbete.
  • Förstudien identifierade fem grödor med förhöjda risker för tvångs- och barnarbete: kaffe, ris, socker, te och tomater. Inom ris och tomater är utvecklingen inte lika positiv som övriga sektorer, där krävs en högre medvetenhet om vikten av goda arbetsvillkor.

AP7 följde under 2019 med Sustainalytics på besök vid tomatodlingar i Italien med fokus på mänskliga rättigheter och tvångsarbete. Enligt Oxfam är grund orsaken till problemet med tvångsarbete på tomatodlingarna prispress från de stora köparna. De senaste 20–30 åren har det skett en koncentration på marknaden av återförsäljare samtidigt som jordbrukarna är mindre och har en begränsad förhandlingsstyrka. Det möjliggör ett system där priset pressas i så stor utsträckning att jordbrukarna tvingas att minska anställdas löner till under levnadslön.

På ett webbseminarium för ett antal internationella investerare och företag i november presenterade vi några av slutsatserna från resan till Italien. Som ägare i de stora återförsäljarna kan vi investerare föra dia logen med bolagen rörande prismekanismer och uppmuntra bolag till samarbete kring gemensamma, schyssta leverantörskedjor där inköpsavdelningen som upphandlar varorna bör ställa krav utifrån det åttonde globala hållbarhetsmålet i sin upphandling.

Vi har inlett dialoger med livsmedelsföretag globalt med fokus på de förebyggande åtgärder som företagen kan vidta för att undvika att barnarbete och tvångsarbete uppkommer i deras leverantörskedja. Under december hade vi också ett fördjupat rundabordssamtal om investerares roll i arbetet mot tvångsarbete och barnarbete med ett antal stora svenska företag. AP7 arrangerade rundabordssamtalet i samarbete med Folksam och Alecta inom Swedish Investors for Sustainable Development.

Liknande problem förekommer i flera leverantörskedjor, för en mängd olika jordbruksprodukter. Ett syfte med vårt dialogprojekt är att sprida goda exempel och verkningsfulla metoder mellan regioner och sektorer. Som universell ägare i ett stort antal företag och sektorer kan AP7 bidra till att sprida erfarenheter mellan dessa bolag.

I våra dialoger med ledande livsmedelsföretag har samarbetet över den gemensamma leverantörskedjan särskilt lyfts fram. Inget bolag kan ensamt lösa problemet utan måste samarbeta med andra bolag och aktörer. Leverantörskedjorna är omfattande och kräver stora resurser att bevaka. Därför har ledande bolag skapat samarbetsforum för en gemensam översyn.

Vidare har det framkommit i dialogen att hållbarhetsarbetet bör ske i tätt samarbete med inköpsavdelningen. Inköparna bör ha en strukturerad process för att identifiera risker för brott mot mänskliga rättigheter och ställa rätt krav gentemot leverantörerna och inte minst vara medvetna om att pressade priser kan leda till otillräckliga löner längre ned i kedjan. Inköparna är en nyckelaktör i att leda hållbarhetsarbetet i livsmedelsförsörjningskedjan.