Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Vägval för premiepensionen

Utredaren, Stefan Engström konstaterar inledningsvis i sin utredning Vägval för premiepensionen att systemet har positiva egenskaper, men att det kan förbättras. Den beskrivningen sammanfattar väl AP7:s övergripande syn på systemet som har uppfyllt sina tre huvudsyften, högre avkasting förbättrad riskspridning samt större individanpassning av risknivån utifrån olika livssituationer och preferenser.

I AP7:s remissvar förordas det första alternativet (Alternativ 1 – fortsatt stor valfrihet), där ett antal åtgärder för att komma till rätta med identifierade problemen inom premiepensionssystemet föreslås. AP7 ställer sig bakom det alternativet under förutsättning att det omgående genomförs till fullo, att åtgärderna utvärderas och att ytterligare åtgärder vidtas om behovet kvarstår.

Inom Alternativ 1 föreslår utredaren ett antal åtgärder för att komma till rätta med de identifierade problemen:

  • att förvalsalternativet i systemet på ett tydligare sätt ska framhållas för alla som inte själva vill vara aktiva på fondtorget
  • att årliga bekräftelseval införs för nya pensionsrätter
  • att ett avgiftstak för premiepensionsfonder införs
  • att risktagande och fondutbud begränsas
  • att de sparare som är aktiva på fondtorget bär en del av kostnaderna som aktiviteten medför

Motivet till att AP7 förordar en reformering av det existerande systemet är att åtgärderna bedöms kunna ge tillräckligt stora förbättringar, medan en mer omfattande förändring medför betydande osäkerhet om tidplan, genomförande och resultat.