Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Samarbete är nyckeln till hållbarförändring

Richard Gröttheim, vd AP7, skriver i vår hållbarhetsredovisning 2019 om covid-19 och vikten av att klimatarbetet inte avstannar.

I skrivande stund genomgår världen en kris. En kris som påverkar bolag, samhällen och befolkningar världen över. Det är viktigt att inte arbetet med att hantera klimatproblemen avstannar på grund av det. Min förhoppning är att vi kan dra många lärdomar från detta när den akuta fasen har lagt sig.

När jag blickar tillbaka på 2019 kan jag konstatera att den globala ambitionen att åtgärda klimatutmaningarna ökat påtagligt de senaste åren, men att takten är för låg och måste öka. Bland annat av det skälet beslutade AP7 under året att engagera sig i Transition Pathway Inititative som tar fram verktyg och stöd för att investerare lättare ska kunna bedöma omställningsförmågan hos de bolag de investerat i. Med bättre information har kapitalägare och investerare större möjlighet att bidra till lösningarna.

AP7 har som ambition att ligga i framkant av utvecklingen, både som ägare och som investerare, och här är internationellt samarbete en viktig framgångsfaktor. Det har tydligt visat sig i vårt arbete för att få bolag att sluta bedriva lobbying som motarbetar Parisavtalets klimatmål. Utan globalt samarbete med andra aktiva ägare och det gemensamma trycket från nätverket Climate Action 100+ hade vår röst inte vägt lika tungt på bolagsstämmorna och i dialogerna. Jag är stolt över att det har gett effekt och att flera bolag med stora utsläpp har valt att agera för att intresseorganisationer de är medlemmar i inte ska motarbeta Parisavtalet. Vi bedömer att vi kan ha störst hållbarhetseffekt genom att utveckla normer tillsammans med andra ägare och sedan påverka bolagen att följa dessa. Svartlistning av specifika bolag med oacceptabelt beteende är ett kompletterande medel bland våra ägarstyrningsverktyg för att nå samma mål, det vill säga förändring.

Under 2019 lanserade trettio av världens största investerare nätverket GISD – Global Investors for Sustainable Development tillsammans med FN:s generalsekreterare. Jag deltog som representant för SISD, Sida-initiativet som är den svenska förebilden. Syftet är att mobilisera mer kapital till arbetet med de globala målen och hållbara investeringar. Internationella samarbeten som GISD är avgörande för att uppnå resultat och jag ser fram emot vårt samarbete de kommande åren.

Pandemin har tydliggjort att när vi ställs inför ett tydligt och närliggande hot visar mänskligheten en enorm handlingskraft globalt från regeringar, företagsledningar och medborgare. I ljuset av detta är min förhoppning att en liknande handlingskraft även kan uppbådas för den mer utdragna klimatkris vi står inför. Minskade utsläpp och omställningen måste självklart ske i bolagen för att vi ska få stopp på uppvärmningen, men politiker måste parallellt träffa internationella överenskommelser och stifta nationella lagar för att omställningen ska ske. Ägare i sin tur kan vara länken som kopplar samman principerna och genomförandet av åtgärderna. Enligt Transition Pathway Initiative har 80 procent av världens mest klimatpåverkande bolag fortfarande inte anpassat verksamheten till tvågradersmålet så vi står fortsatt inför stora utmaningar.

Richard Gröttheim
vd AP7

Läs hela hållbarhetsredovisning 2019